Założenia Do Projektu Ustawy O Wzorcach

Wstęp

Świat podzielił się na bardzo bogatych i na bardzo biednych. Według wielu źródeł 1% najbogatszych dysponuje ponad 90 %
światowego majątku. Trend przechwytywania majątku narasta. Najbogatsi stają się jeszcze bogatszymi. Klasa średnia zanika.
Biedni pozostają biednymi i żyją na garnuszku opieki państwowej. Jedni i drudzy zostali uzależnieni od najbogatszych. Taki stan
zrodził neowyzysk, neoniewolnictwo, neorasizm lub totalitarne ideologie. To niesprawiedliwe. Taki stan nie jest wynikiem naturalnych, sprawiedliwycsad okregowyh procesów. Jest wynikiem systemowego bezprawia. Za stan systemowego bezprawia odpowiedzialni są głownie prawnicy, szczególnie Sędziowie. To oni swoimi liniami wadliwych wyroków wykreowali ten stan używając do tego celu zdradliwego narzędzia: przymusu prawnego. Państwo prawne nie może dłużej służyć neowyzykom, neoniewolnictwu, neorasizmom oraz totalitarnym ideologiom. Nie może dłużej służyć innym celom niż sprawiedliwość, dobro, prawda, logika, piękno i solidarność. Wszystko dla Godności Człowieka. Istotą systemowego bezprawia jest to, że nie jest dostrzegane ani zwalczane przez prawników – demiurgów, wykonawców, uczestników i współsprawców systemowego bezprawia. To nie jest cecha immanentna ustroju państwa prawnego. To patologia.  Aby zlikwidować patologie należy całkowicie zmienić paradygmat oceny będącej podstawą rozstrzygnięć. Każde inne podejście oznacza bezproduktywne kręcenie się w kółko – powroty do sposobów i narzędzi, o których wiadomo, że w przeszłości nie przynosiły zadowalających skutków.
Celem ustawy WZORCE jest zmiana paradygmatu ocen.  Ta zmiana uzdrowi Wymiar Sprawiedliwości, zlikwiduje patologie prawne, przyniesie odnowę moralną, przywróci godność prawu i Człowiekowi, przywróci zaufanie do dobra i uczciwości, do wartości. Przywróci zaufanie do organów państwowych postrzeganych jako opresyjne. Przywróci patriotyzm oparty na zaufaniu do Ojczyzny
i sprawiedliwego, światowego ładu.


Preambuła do ustawy WZORCE:

1. Wyroki muszą być godne, sprawiedliwe i logiczne. Oparte na prawdziwe oraz wartościach podzielanych przez wszystkich – przez wszystkie cywilizacje, kultury i religie. Wartości muszą być ułożone hierarchicznie.

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obok Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest najlepszym aktem prawnym na świecie, który przeniósł podzielane powszechnie wartości aksjologiczne do sfery normatywnej - ukonstytuowała hierarchiczny system wartości, który stał się najwyższą aksjologiczną i normatywną wartością, do której dąży Rzeczypospolita Polska. Konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej pełnią, zgodnie z duchem Konstytucji RP, rolę służebną wobec hierarchicznego systemu wartości konstytucyjnych – poprzez to rolę służebną wobec Człowieka.

3. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Dlatego weryfikacji prawidłowości wyroków wydawanych przez Sędziów nie
mogą dokonywać Sędziowie ani prawnicy lub politycy. Dokonać tego musi ciało niezależne – Obywatelski Instytut Konstytucyjny.

4. Sądy muszą być niezawisłe. OIK też musi być niezawisły – jego decyzje niezawisłe.

5. Weryfikacji wyroków/postanowień dokonuje się na podstawie WZORCÓW

6. WZORCE zapewniają uwzględnienie w procesach przed wymiarem sprawiedliwości najwyższych cywilizacyjnych oraz religijnych wartości – gwarantuje to godne, sprawiedliwe, logiczne i słuszne wyroki. Takie wyroki gwarantują WZORCE

UWAGA

Ze względu na okoliczności polityczne i wynikające z nich niemożności przyjmuje się wersję pomniejszoną pełnego projektu
ustawy WZORCE autorstwa Waldemara Deski.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1
Ustawa zwana WZORCE powołuje Obywatelski Instytut Konstytucyjny.

1. główną rolą OIK jest weryfikacja wyroków/postanowień poprzez
badanie zgodności z WZORCAMI

2. rolą OIK jest działanie na rzecz ukonstytuowanej w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej hierarchii wartości/przepisów będących
najwyższym osiągnięciem aksjologicznym ludzkości

3. istotę WZORCÓW określi dodatkowy dokumentów

Art. 2
Ustawa reguluje sposób weryfikowania wyroków sądów i trybunałów przez OIK za pomocą WZORCÓW.
Przyjmuje się następującą zasadę: żaden wyrok/postanowienie nie może być uznane za prawidłowe jeśli stwierdzi się, że wydany został z uchybieniem wobec nawet jednego WZORCA.

Weryfikację wyroków/postanowień przeprowadza się dwustopniowo:
I stopień poprzez samokorektę prawidłowości wyroku/postanowienia wykonaną przez Sędziego na podstawie i w ramach art. 2.
nałożenie na Sędziów obowiązku każdorazowego pisemnego odniesienia się w wyroku/postanowieniu do każdego z WZORCÓW z osobna itd. Jest to rodzaj samokorekty prawidłowości.

II stopień poprzez analizę OIK.

1.
Ustala się stosowanie 6 wzorców

Art. 2
Ustawa nakłada na każdego Sędziego obowiązek każdorazowego
pisemnego odniesienia się Sędziego przed wydaniem przygotowanego
wyroku/postanowienia

Art. 3
Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru członków i postępowanie OIK w sprawach weryfikowania wyroków.

Art. 4
Ustawa nakłada na

Art. 5
W postępowaniu przed OIK nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 2
Kompetencje OIK

Art 6
1. Do kompetencji OIK należy:

1. przyjmowanie skarg pokrzywdzonych obywateli przez Sądy lub Trybunały
2. badanie zasadności skarg poprzez analizę wyroku pod kątem ewentualnego uchybienia wobec WZORCA
3. wnoszenie do Sędziego, który dopuścił się uchybienia żądania korekty wyroku po uznaniu zasadności skargi
4. wnoszenia żądania usunięcia sędziego, który w ciągu dwóch lat 5 razy uchybił …..
5. dokonywanie własnych ocen (wykładni) monitoringu w zakresie
6. stosowania lub przestrzegania Konstytucji
7. wnoszenie do TK o uznanie przepisów za niekonstytucyjne
8.udział w wybranych procesach
9. organizowanie spotkań i debat
10. wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej
11. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie
12. opiniowanie programów szkolenia sędziów

Art 7
1. OIK przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja następnego roku
informację z rocznej działalności OIK oraz postulaty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Art 8
1. OIK może zarządzić przeprowadzenie lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.
2. Czynności, o których mowa w pkt 1 nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.
3. Czynności, o których mowa w pkt 1 mogą być przeprowadzone przez pracowników OIK.

Art. 9.
1.Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni funkcję Prezesa OIK na okres dwóch lat.

2. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję tylko przez trzy kadencje.

Art. 10
Organami OIK są:
1. Prezes
2. 4 wiceprezesów
3. Rada programowo – merytoryczna składająca się z 7 członków wybieranych przez Prezesa.
4. Poszerzona rada programowo merytoryczna – ciało poszerzone o przedstawicieli organizacji społecznych oraz autorytety naukowe, moralne oraz prawne.
5. Gabinet konsultacyjno-prawny
6. Ilość etatowych pracowników uzależnionych jest od ilości wpływających skarg.
7. Do czasu rozpatrzenia skarg z lat ubiegłych przewiduje się
zwiększenie ilości personelu merytoryczno-administracyjnego. Z
chwilą zakończenia rozpatrywania spraw zaległych zatrudnienie
ulegnie zmniejszeniu.

Art. 11
Prezydent powołuje Waldemara Deskę na stanowisko pierwszego Prezesa OIK.

Art. 12
Pracownikami OIK mogą zostać obywatele którzy:
1. posiadają wykształcenie wyższe, w tym maturę z matematyki oraz dobre oceny z języka polskiego
2. nie posiadają wykształcenia prawniczego
3. cieszą się nieposzlakowaną uczciwością stwierdzoną poprzez wywiad na wzór szwajcarski….
4. zdali test dotyczący znajomości i rozumienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
5. zdali test dotyczący znajomości i rozumienia logiki
6. nie pełnili w przeszłości funkcji sędziego, prokuratora, adwokata, rady prawnego
7. nie pełnili w przeszłości funkcji politycznych

Art. 13.
Rada programowo-merytoryczna powoływana jest na okres 4 lat.

Art. 14.
1. Prezes reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę, a w szczególności: zwołuje posiedzenia Rady
i tak dalej


Art. 15
1. Rada powołuje Komisję budżetową, której zadaniem jest przedstawianie planu budżetu Prezydentowi
2. Rada może powoływać komisje problemowe.

Art. 16
1. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej połowy jej składu.

Art. 17.
Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swego działania

Art. 18.
1.Koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa.
2. Dochody i wydatki OIK stanowi odrębną część w budżecie państwa.
3. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radę
Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budżetu, w celu włączenia do projektu ustawy budżetowej na
podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia