RACJA STANU - SYNTEZA

PRAWORZĄDNOŚĆ i SPRAWIEDLIWOŚĆ to najwyższy cel i najwyższa RACJA STANU polityki Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw. Racja wspólna wszystkich obywateli i na rzecz wszystkich obywateli. Wyższej już nie ma.

Mówili o tym Prezydenci USA: B. Obama i D. Trump. W Polsce mówią o tym ludzie pokrzywdzeni przez bezprawie wymiaru sprawiedliwości. Mamy analizę istoty zła systemowego bezprawia. Mamy też pomysł na uzdrowienie tego zła. Chcemy je przedstawić Polsce, Europie i Światu.

Polacy, a także obywatele wszystkich państw, mogą godnie, spokojnie, dostatnio i bezpiecznie żyć tylko tam, gdzie panuje Praworządność i Sprawiedliwość - ale pod warunkiem, że Praworządność (rządy prawa za pomocą przymusu prawnego) służy Sprawiedliwości oraz Wartościom Wspólnym a nie innym celom. Służyć sprawiedliwości to znaczy służyć dobru człowieka ...

Obecnie prawo nie służy sprawiedliwości, częściej służy niejawnym i nieuczciwym celom. Мoralność i etyka zostały wyparte- prof. Z. Bauman. Сację mieli tylko teologowie ...- to także Zygmunt Bauman.
„Wypartezostały również pewne ważne obowiązki prawne, które decydują o jakości praworządności systemu politycznego - jakości życia obywateli. To te obowiązki decydują o tym czy państwo prawne służy sprawiedliwości i dobru człowieka czy innym celom: np. przymusowi prawnemu wykorzystywanemu do sprzecznych ze sprawiedliwością celów. Bez tych obowiązków praworządność przestaje być sprawiedliwa - deprawuje się. Wyodrębniliśmy te obowiązki i nazwaliśmy je WZORCAMI. Jest ich 6 i charakteryzują SYSTEMOWE BEZPRAWIE.

WZORCE to istotne obowiązki każdego systemu polityczno-prawnego - jeśli te obowiązki są wypełniane wtedy państwo jest sprawiedliwe, praworządne i kwitnie, jeśli nie są wypełniane, wtedy państwo nie jest sprawiedliwe i praworządne, panuje systemowe bezprawie a państwem wstrząsają afery, rodzi się neowyzysk, neoniewolnictwo, neorasizm i grunt pod totalitarne ideologie.

Bez WZORCÓW nie ma praworządności i sprawiedliwości - jest systemowe bezprawie! Istotną cechą systemowego bezprawia jest to, że nie jest zwalczane ani przez Wymiar Sprawiedliwości ani przez inne organy państwowe. Z tego powodu przypomina nieleczonego raka, który pożera demokrację …

Naszym zdaniem z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce od dawna w innych krajach, w różnym stopniu, podobnie. Żyjemy w systemie zainfekowanym systemowym bezprawiem, którego podstawą jest stalinowska doktryna prawna - sędziowie orzekając kierują się bardziej tą doktryną niż Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej lub Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela (na świecie) ...To wspólna cecha systemów politycznych ery globalizacji stalinowska doktryna prawna działa nie tylko w krajach podbitych przez stalinizm ...

Dowody systemowego bezprawia można dostrzec w każdym postępowaniu przed polskim Sądem. My je chcemy ujawnić i przedstawić Polakom. Ujawnimy również skutki systemowego bezprawia. Chcemy przedstawić także lekarstwo na uzdrowienie ustawę WZORCE. Apelujemy do mediów: nie odwracajcie oczu od rzeczywistych, merytorycznych problemów!

Niezbędne dla zrozumienia wywodu definicje takich pojęć jak: wyparcie WZORCE stalinowska doktryna prawna гystemowe bezprawie гystemowe łamanie Konstytucji RP hierarchia wartości konstytucyjnych wiedza konstytucyjna wawartość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Кonstytucja RP najbardziej antykomunistycznym aktem prawnym... oraz inne definicje podamy w dalszej części wywodu. Przedstawimy również dowody.
Analizę stanu praworządności opracowaliśmy na podstawie badań polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2005 - 2017, następnie stwierdziliśmy trafność tej analizy (w różnym stopniu) w stosunku do innych państw ...

Praworządność i sprawiedliwość to - obok dobra, prawdy i logiki, piękna i solidarności najwyższe wartości. Te wartości podzielane są przez wszystkie religie i cywilizacje - przez wszystkich ludzi na świecie. Te wartości to najwyższy dorobek ludzkości!

Wszystko musi być prawdziwe, logiczne, godne, sprawiedliwe, moralne, dobre i solidarne Ludzie muszą być wolni - wartości muszą być ułożone hierarchicznie. Jeśli coś jest nielogiczne, nieprawdziwe lub niesprawiedliwe nie jest wartościowe nie jest wartościowe również wtedy, gdy zachwiana została hierarchia wartości ...

Tak też zostało to ukonstytuowane w dwóch najważniejszych aktach prawnych: w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a wcześniej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. (Treści tych dwu najważniejszych aktów prawnych nieprzypadkowo nie są znane zostały również wyparte.)

Na państwa i ich organy, w szczególności na Wymiar Sprawiedliwości, nałożony został obowiązek chronienia, kultywowania i stosowania tych wartości - to nasz fundament i dziedzictwo! Niestety, organy nie wywiązują się z tego obowiązku. Tym samym łamią prawo konstytucyjne, niszczą fundament fundamentów ... pracują na rzecz systemowego bezprawia!
Jeśli organy państwowe zaniedbują te obowiązki ich działania przestają być wartościowe (systemowe bezprawie) - nie służą dobru ani sprawiedliwości, nie służą człowiekowi, nie służą Polakom komu służą? Służą systemowemu bezprawiu oraz wynikającym stąd: neowyzyskom, noeniewolnictwom, neorasizmom oraz totalitarnym ideologiom o tym w dalszej części.

Analiza tego mechanizmu zła, mechanizmu służby celom innym niż sprawiedliwość, wskazuje na istotny element deprawacji: jest nim niedopełnianie przez sędziów prawnych obowiązków, które wyodrębniliśmy i nazwaliśmy WZORCAMI. Brak WZORCÓW w relacjach społecznych powoduje kształtowanie się systemowego bezprawia: neowyzysku, neoniewlonictwa, neorasizmu, chorych ideologii ...

Wierzymy, że większość ludzi na świecie opowiada się za wartościami. Otwarcie nikt temu nie zaprzecza.
Wszędzie tam, gdzie brak wartości, gdzie brak sprawiedliwości, gdzie prawo służy celom innym niż dobro i sprawiedliwość, przeważają wyzysk i patologie, państwo choruje a obywatele są okradani i wyzyskiwani na każdym poziomie - zarówno przez własne państwo jak i przez „uprzywilejowane grupy”. Mówili o tym Trump i Obama. Mówią o tym pokrzywdzeni przez Wymiar Sprawiedliwości Polacy ...
„Uprzywilejowane grupy to grupy beneficjenckie chorego systemu, grupy bogacące się na systemowym bezprawiu. To grupy, którym system zezwala na bezkarne nadużywanie prawa - i! zezwala tylko tym grupom innym nie zezwala!!! (Przykład: ) …
Te grupy biorą aktywny udział w kształtowaniu takiego właśnie systemu przy współudziale sędziów, prawników, urzędników i polityków ...
Chory, zainfekowany systemowym bezprawiem system nie premiuje praworządnych i sprawiedliwych rozwiązań - premiuje krętackie, bazujące na systemowym bezprawiu praktyki grup uprzywilejowanych.Wymiar Sprawiedliwości tego nie zwalcza. Dlaczego? Ponieważ:
1 nie widzi systemowego bezprawia;
2 nie widzi faktycznej rzeczywistości - widzi tylko wynaturzoną rzeczywistość prawną;
3 jest narzędziem w rękach tych grup i służy interesom tych grup;
4 sam bierze udział w kształtowaniu stanu systemowego bezprawia
;

Nieuczciwi są nagradzani. Uczciwi są wyzyskiwani i stają się ofiarami. Neo-wyzysk, neo-niewolnictwo, neorasizm oraz chore ideologie powracają. Tak działa chory, porażony systemowym bezprawiem system. Działa tak wszędzie tam, gdzie, choćby na chwilę, zaczyna się bagatelizować sprawiedliwość, moralność, kulturę, etykę

Otwarcie wszyscy opowiadają się za wartościami i praworządnością. Otwarcie wszyscy chcą sprawiedliwego państwa prawnego jednak w praktyce jest inaczej.

Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy uczciwi? Ponieważ jesteśmy chciwi? Ponieważ jesteśmy przesiąknięci totalitarnymi ideologiami? Ponieważ nie jesteśmy solidarni wobec niesprawiedliwości i bezprawia? Ponieważ zapominamy o solidarności z pokrzywdzonymi przez bezprawie? Tak, to wszystko prawda! Ale to wszystko jeszcze nie stanowi problemu ponieważ: sprawny i sprawiedliwy system sobie z tym radzi.

Najistotniejszym problemem jest destrukcyjne oddziaływanie chorego, zainfekowanego systemowym bezprawiem systemu. Jest źle, ponieważ źle działa system (premiuje krętactwo, niszczy uczciwą postawę). Źle działa system bo źle działa jego mózg Wymiar Sprawiedliwości. Źle działa mózg ponieważ nie widzi systemowego bezprawia. Nie widzi systemowego bezprawia ponieważ wcześniej sam je tak ukształtował. Tak je ukształtował ponieważ nie posługiwał się WZORCAMI wyparł WZORCE: uczciwość, prawdę, logikę itd. ... Taki system deprawuje wszystkich, nawet tych uczciwych najpierw zdeprawował uczciwych Sędziów.

Zainfekowany systemowym bezprawiem system, to taki system, w którym: WZORCE, czyli wiedza konstytucyjna (w tym wiedza o hierarchii wartości konstytucyjnych) jak również: moralność i etyka, logika i prawda, dobro i słuszność, wolność i solidarność zostały wyparte - a wyparte zostały dlatego, że w praktyce prawnej dominuje stalinowska doktryna prawna ponad doktryną konstytucyjną. Definicje poniżej.

Brak tych elementów w życiu publicznym, szczególnie w rutynowej praktyce wymiaru sprawiedliwości zawsze przynosi klęskę - krętacki, złodziejski, premiujący totalitarne ideologie oraz neowyzysk, neoniewolnictwo i neorasizm system. Taki system to przeciwieństwo praworządnego i sprawiedliwego państwa. W takim systemie nie ma zwycięzców, wszyscy przegrywają. Nie ma w nim miejsca wyspy schronienia dla uczciwych, (którzy nie chcą uczestniczyć w niesprawiedliwym systemie). System wymusza posłuszeństwo i współuczestnictwo w systemowym bezprawiu - lub niszczy.

Należy powiedzieć odważnie i uczciwie:Praworządność (rządy prawa za pomocą przymusu prawnego) w obecnym kształcie nie służy dobru ani sprawiedliwości, nie służy dobru Polaków ani dobru Polski - służy innym celom: noewyzyskowi, neoniewolnictwu, neorasizmowi lub chorym ideologiom. Państwo prawne przegrało, zdegenerowało się zdegenerowało pojęcia praworządności i sprawiedliwości, które traktuje jak listek figowy

Praworządność, rozumiana jako rządy prawa, została przechwycona, podporządkowana, spreparowana i wynaturzona. Zewnętrzna deklaratywna i dekoracyjna figura praworządności przestała oznaczać sprawiedliwość została zredukowana do gołego przymusu prawnego przymusu oderwanego od moralności oraz hierarchii wartości, przymusu podporządkowanego celom innym. Praworządność stała się narzędziem przymusu zamiast narzędziem sprawiedliwości. Przymus prawny przestał służyć sprawiedliwości i dobru obywatela. Czy służy państwu? Niezupełnie. Komu służy najbardziej? Grupom beneficjenckim lub ideologicznym.

Do jakich celów, jeśli nie dla zapewnienia sprawiedliwości, wykorzystywany jest przymus prawny? Wskazujemy tylko na pewne - istotne z punktu widzenia walki z systemowym bezprawiem - cele przymusu prawnego:
1 doktrynerskie, ideologiczno-polityczne, dyktatorskie
2 neowyzysk, neoniewolnictwo, neograbież utrwalanie nierówności (neorasizm)
3 petryfikacja, ochrona i pożywianie stanu systemowego bezprawia

Tak! Obok służby na rzecz wyzysku i chorych ideologii, przymus prawny wykorzystywany jest do petryfikowania, ochrony, pożywiania, odtwarzania i doskonalenia stanu systemowego bezprawia!

Systemowe bezprawie istnieje dzięki przekierowaniu przymusu prawnego do ochrony systemowego bezprawia ochrony interesów neowyzysku, neoniewolnictwa, neorasizmu, chorych ideologii.To nie schizofrenia, to istota systemowego bezprawia oraz systemowego wyzysku. To istota systemów politycznych ery globalizacji. Wymiary sprawiedliwości, sędziowie zawiadowcy i decydenci przymusu prawnego działają (bezkarnie) na rzecz petryfikacji systemowego bezprawia.

Petryfikacja systemowego bezprawia to po prostu legalizacjaprzez sądy nieuczciwych гystemowychpraktyk. Dla tych celów Sądy kształtują określone linierozstrzygnięć. Linie te stają się wzorem i podstawą do dalszych rozstrzygnięć, np. orzeczenia dotyczące reprywatyzacji lub zagospodarowania terenu. Na kształtowanie inii orzecznictwa jako wzoru wskazywali wielokrotnie publicznie kolejni prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Ukształtowane orzecznictwo stawało się obowiązującą doktryną ... my chcemy zwrócić uwagę, że taka praktyka (doktryna) jest podwójnie sprzeczna z Konstytucją, z Jej istotą i duchem, szczególnie z art 7, 8 a także 13; 30, 31, 32 i 64 KRP. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie, doktrynersko, łamali konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej!!! Linie te stają się wzorem i podstawą nie tylko dalszych rozstrzygnięć, stają się wzorem postaw społecznych oraz szeroko rozumianej kultury. W ich propagowaniu, obok sędziów, biorą udział grupy beneficjenckie, lobbiści, agentury wpływu, media, agencje reklamowe. A w ich zastosowaniu aparat przymusu oraz administracyjny.Na końcu tego łańcuszka okazuje się, że to, co dotychczas uznawane było za zło, teraz zaczyna oznaczać dobro bo zostało еsankcjonowaneprawnie. I co najważniejsze - to coś, (zło) w zastosowaniu, przynosi doraźne korzyści określonym grupom beneficjenckim.
A więc mamy bezprawie do potęgi: legalizacja nieuczciwych praktyk przez sądy to raz, legalizacjaza pomocą wypromowanego, niekonstytucyjnego wzoru to dwa.Uczciwi ludzie zaczęli mieć z tym problem. Godne i sprawiedliwe przestało popłacać.


Linia wyroków sądowych kształtująca i petryfikująca systemowe bezprawie opiera się jeszcze na innej, rozwijającej się stycznie linii: linii praktyk polegających na niedopełnianiu obowiązków prawnych, które wyodrębniliśmy jako WZORCE. Obydwie te linie powodują ugruntowanie systemowego bezprawia. Ponadto czynią systemowe bezprawie niewidocznym, a więc niepodlegającym zwalczaniu przez Wymiar Sprawiedliwości. W kształtowaniu i petryfikowaniu systemowego bezprawia bierze jeszcze udział inna złowroga doktryna nazwaliśmy ją stalinowską doktryną prawną.

Podsumowując: zdaniem Ruchu Społecznego Poszkodowanych przez Systemowe Bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości mamy do czynienia z systemowym bezprawiem opartym o stalinowską doktrynę prawną polegającym na niewypełnieniu przez sędzi obowiązków prawnych, które nazywamy WZORCAMI. Niewypełnianie przez sędziów tych obowiązków rodzi systemowe bezprawie, które rodzi neowyzysk, neoniewolnictwo, neorasizm oraz totalitarne ideologie.

Do kształtowania i petryfikacji systemowego bezprawia w największym stopniu przyczyniają się sędziowie.
To od ich rozstrzygnięć zależy najwięcej: czy zło jest eliminowane, czy zło jest гankcjonowane prawnie czy systemowe bezprawie jest eliminowane czy гankcjonowane prawnie Od ich rozstrzygnięć zależy również to, czy samo złe prawo, zła litera prawa, jest eliminowane czy sankcjonowane. Sędziowie mają takie kompetencje i takie obowiązki, powinni z nich korzystać czy z nich korzystają? Nie, nie korzystają. Nie wypełniają tych obowiązków Sędziowie przyczyniają się do powstawania systemowego bezprawia: nie służą sprawiedliwości lecz neowyzyskowi, noeniewolnictwu, neorasizmowi oraz totalitaryzmom.

Ten obowiązek ustanowiony w sferze normatywnej jako konstytucyjny obowiązek każdorazowego odnoszenia się do hierarchii wartości/przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (WZORZEC 1 i 2) nie jest w ogóle przez sędziow brany pod uwagę (nigdy nie był brany to rezultat stalinowskiej doktryny) jest ignorowany. Tak się ukształtowała linia orzeczeń spuścizna poprzedniego systemu. Uporczywe ignorowanie tego obowiązku ułatwia inny fakt: fakt wyparcia WZORCÓW: hierarchii wartości konstytucyjnych, wyparcia samej Konstytucji, etyki, moralności itd. Powyższe wartości pozostają nieznane - nie istnieją w praktycznym, normatywnym użyciu i obiegu prawnym. Przestały istnieć, bo się ich nie przywołuje prawnie nie przywołuje się ich bo przestały istnieć perpetum mobile wymiaru sprawiedliwości? Nie! To istota systemowego bezprawia! Te wartości są przeciwne systemowemu bezprawiu dlatego zostały wyparte ...

Owszem, pojawiały się аozornepytania prawne pozornie odnoszące się do tego problemu - w rzeczywistości pytania te dotyczyły raczej problemów służby określonym ideologiom lub praktykom realizowanym przez określone ideologiczno-polityczne grupy - w założeniu ich celem było raczej doskonalenie systemowego bezprawia (przykład: hotel Gołębiewski, ZanaHouse ). Natomiast zwykły obywatel nie może postawić takich pytań Sądom. (teoretycznie może je postawić ale tylko za pośrednictwem prawnika, a wtedy pytanie zostanie przetransformowane do języka prawnego (złamanie WZORCA 6) gubiąc i fałszując właściwy sens ...

Ponadto, sędziowie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje rozstrzygnięcia. Nikt też z zewnątrz, spoza środowiska prawniczego, nie zadaje im trudnych pytań ponieważ wywierana jest stała presja polityczna i medialna na odważnych i uczciwych (Patrzmy: sędziowie polscy i rozstrzygający udział ich rozstrzygnięć w kryciu bezprawnych działań innych sędziów, patrzmy: sędziowie polscy i rozstrzygający udział ich rozstrzygnięć w aferach, (szczególnie w reprywatyzacyjnej rozwinięcie neograbieżczej linii orzeczeń reprywatyzacyjnych) krzywdach w przestrzeni prawa budowlanego (rozwinięcie doktrynalnej, sprzecznej z Konstytucją linii orzeczeń) itd. patrzmy: udział szkodliwych, postawionych ponad Konstytucją Rzeczypospolitej doktryn.

Kto jest przeciwny praworządności opartej na konstytucyjnej hierarchii wartości (a w świecie na hierarchicznych wartościach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela)? Komu służy systemowe bezprawie?

Przeciwne są państwa dyktatorskie i ideologiczne.
Przeciwne są grupy еprzywilejowane
Przeciwne są grupy polityczno-idelogiczne.
Przeciwne są grupy zawodowe podporządkowane i zaprzedane grupom еprzywilejowanym lub polityczno-ideologicznym: politycy, prawnicy, pracownicy aparatów siłowych i administracyjnych, pracownicy agentur wpływu mediów, agencji reklamowych oraz lobbystycznych. Przeciwni są ludzie posługujący się kłamstwem - ludzie nieuczciwi. Do przeciwników można zaliczyć także ludzi intelektualnie niechlujnych, bagatelizujących problem oraz tych, którzy zwątpili np. podporządkowani przedsiębiorcy. Przeciwne są grupy, które stawiają аragmatykęponad wartościami. Ponadto grupy określane mianem konformiści lub lemingi.

Wszyscy, dla swych nieuczciwych praktyk i nieuczciwych zysk wykorzystują wady systemu zainfekowanego systemowym bezprawiem opartym o stalinowską doktrynę prawną.

Skutki systemowego bezprawia?
Świat podzielił się na bardzo bogatych oraz pozostałych: biednych i bardzo biednych. (według wielu źródeł: 1 % populacji dysponuje ponad 90% światowego majątku - niebawem 1% posiadać będzie 99% majątku) Ta tendencja narasta. Klasa średnia (średni i drobni przedsiębiorcy) od dawna się kurczy, biednieje, traci siłę oraz polityczną i gospodarczą moc w końcu podporządkowuje się (zaprzedaje) i zaczyna służyć tym bardzo bogatym lub (rozczarowana) totalitarnym ideologiom. Tendencja przesuwania władzy oraz majątku światowego w kierunku najbogatszych a mizerii w kierunku pozostałych wzrasta efekt systemowego bezprawia.  Polska znalazła się w czołówce rankingu najbardziej wyzyskiwanych krajów świata efekt systemowego bezprawia.

Tak działa system w którym ukształtowało się bazujące na stalinowskiej doktrynie prawnej systemowe bezprawie.

Nierówności, same w sobie, nie są niesprawiedliwe i niepraworządne. Niesprawiedliwe i bezprawne jest to w jaki sposób powstają.

Powstają w sposób oszukańczy i na bazie łamania prawa - pod parasolem systemowego bezprawia i za pomocą stworzonego dla tego celu narzędzia: stalinowskiej doktryny prawnej - łamania WZORCÓW. Taki parasol rodzi mechanizm neowyzysku, neoniewolnictwa, neorasizmu oraz chorych ideologii ...

Bez zmiany paradygmatu rozstrzygania nic się nie zmieni. Politycy tego nie zmienią to nie leży w ich interesie. Zmianę może spowodować przywrócenie WZORCÓW. Ustawa WZORCE zmieni paradygmat orzekania -wprowadzi system korekty poprawności decyzji Kahneman. Przywróci sprawiedliwość ...to ustawa merytoryczna, nie jest skierowana przeciwko ludziom ..
.

Stalinowska doktryna prawna wyparła etykę i moralność ze strefy aksjologicznej a Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ze strefy normatywnej. Wyparła prawdę i logikę z przestrzeni analitycznej. Wyparła hierarchię wartości i hierarchię przepisów. Wyparła także WZORCE istotne obowiązki prawne. To istna kakofonia bezprawia.

O procesie tym wspominał Prezydent USA Barack Obama w swej pożegnalnej mowie (lepiej późno niż wcale). On nazywał to wykorzystywaniem luk prawnychi odnosił się bardziej do polityki USA. Nie przedstawił głębokiej analizy. O problemie tym rownież mówił 6 lipca 2017 w Warszawie Prezydent Donald Trump. On użył innej retoryki odnosił się do biurokracji - siły niszczącej obywateli własnego państwa i własne państwo W Polsce o tym nie mówi nikt poza grupą niesłyszalnych- pokrzywdzonych przez systemowe bezprawie wymiaru sprawiedliwości Polaków.

My nazywamy to systemowym bezprawiem opartym o гtalinowską doktrynę prawną To wynik głębszej analizy oraz doświadczeń niedostępnych zwykłym ludziom - stąd trafniejsze określenie procesów i prawidłowości zachodzących w sferze regulacji systemu oraz regulacji naszym postępowaniem.

Analizę przeprowadziliśmy na podstawie badań polskiego modelu wymiaru sprawiedliwości prowadzonych w latach 2007 - 2017. Następnie stwierdziliśmy, że wnioski naszej analizy odpowiadają, w różnym stopniu, funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w innych krajach, szczególnie w tych wcześniej dotkniętych totalitarnymi ideologiami krajach europejskich.

Przedstawiamy teraz wersje skrócone definicii niezbędnych do zrozumienia naszej analizy. Pełne definicje, pełna analiza oraz dowody są w opracowywaniu. Więcej odczytać można tu: sad-nad-sedziami.com lub wdeska.wordpress.com lub Grupa poparcia Waldka Deski i jego drewnianej szopy oraz Sąd nad Sędziami na fejsbuku

1 „wyparcie wyparte wartości dowodów przeprowadzony przez prof. Zygmunta Baumana opublikowany w książce Nowoczesność a Zagłada- ignorowanie aż do unieważnienia moralności
2 WZORCE
3 a. systemowo niedopełniane (łamane) przez sędziów, urzędników i przedstawicieli władz obowiązki prawne
4 b. projekt ustawy, której celem jest uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości poprzez przywrócenie WZORCÓW - najwyższa racja stanu Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje powołanie Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego nazwanego Оbywatelski Instytut Konstytucyjny - Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władzoraz Trybunału Obywatelskiego o ograniczonych i ściśle określonych kompetencjach.
5 obowiązki prawne zwane WZORCAMI - wyodrębniliśmy
6 istotnych obowiązk:
6 I. - stosowanie przepis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej lub Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela;
7 II. - stosowanie hierarchii wartości/przepis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej lub Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela;
8 III. - jednakowo wnikliwe odnoszenie się do argument wszystkich stron postępowania (podłoże powszechnej praktyki manipulowania faktami i dowodami przez sędzi);
9 IV. - stosowanie logiki;
10 V. - stosowanie prawdy;
11 VI stosowanie języka prawnego nie oderwanego od rzeczywistości i nie fałszującego rzeczywistych procesów i zdarzeń.
12 język prawny narzędzie manipulacji prawdą oraz logiką, zespół przepisów, procedur oraz rutynowych działań tworzący wynaturzoną rzeczywistość prawną różną od rzeczywistej, nie służący sprawiedliwości, logice ani prawdzie - służący przymusowi ... jeśli ma być wartościowy musi opisywać stan zgodny ze stanem rzeczywistym bez pominięć i przekłamań - rzadko opisuje stan odpowiadający rzeczywistym zdarzeniom 13 Systemowe łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powszechne жyparcieignorowanie, pomijanie przepisów Konstytucji lub nawet otwarte podważanie sensu Jej przepisów przez sędziów - rezultat stalinowskiej doktryny prawnej. Nie traktowanie Konstytucji jako prawa lecz jako intencję. Nagminnie (systemowo-doktrynalne) podważanie sensu artykułu 8 Konstytucji. Brak ustaw zapewniających stosowanie Konstytucji, niedopełnienie artykułu 236 KRP Zupełna nieznajomość litery Konstytucji interpretacja przepisów Konstytucji według stalinowskiej doktryny prawnej ...
14 Hierarchia wartości konstytucyjnych - hierarchia przepisow konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sekwencja artykułów Konstytucji RP konstytuująca hierarchię wartości konstytucyjnych najważniejszą część Konstytucji: kolejno art. 30, 31, 64, 1, 32, 13 oraz dalsze ... (zarówno w praktyce prawnej jak i w nauce akademickiej hierarchię przepisów rozumie się inaczej niż to zostało zdefiniowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rezultat stalinowskiej doktryny prawnej)
15 Stalinowska doktryna prawna rutyna poprzedniego systemu: wyparcie WZORCÓW, etyki i moralności. Odwrócenie oraz unieważnienie hierarchii wartości/przepisów. Orzekanie na podstawie jednego przepisu z pominięciem sumienia, moralności i konstytucyjnej hierarchii wartości/przepisów. Nie traktowanie Konstytucji jako Prawa. Pogląd, w którym państwo, grupy polityczne lub ideologiczne, oraz sama ideologia są ważniejsze od człowieka. Stan prawny różny od deklarowanego. Cel prawny różny od deklarowanego. Wynaturzony przymus prawny Wynaturzona rzeczywistość prawna różna od rzeczywistości faktycznej. Niesprawiedliwe, niemoralne, ugruntowujące systemowe bezprawie linie orzeczeń;
16 Doktryna konstytucyjna doktryna przeciwstawiająca się totalitarnym ideologiom
17 a. zespół hierarchicznych wartości, niezależnych od wyznawanego światopoglądu, ktymi kierują się uczciwi ludzie na całym świecie,
18 b. główna treść Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zawarta w hierarchii wartości/przepisów Konstytucji wprowadzająca wartości ze sfery aksjologicznej do normatywnej;
19 Systemowe bezprawie stan, w którym WZORCE, niezbite dowody, logika oraz prawda a także normalna, rzeczywista rzeczywistość są dla sędziow niewidoczne zostały wyparte. Widoczna pozostaje jedynie skrzywiona i wynaturzona, lub w najlepszym razie niepełna, rzeczywistość prawna - istotnie różna od rzeczywistej. Wśród zwykłych ludzi zaczyna przeważać stan, w którym przestaje się odczuwać, że jest się oszukiwanym i okradanym i traktuje się taki stan jako normalny. Systemowe (niezwalczane przez państwo - Wymiar Sprawiedliwości) łamanie obowiązków prawnych nazywanych WZORCAMI w tym łamanie hierarchii wartości/przepisów odpowiednio KRP oraz PDPCz i O.
20 Petryfikacja systemowego bezprawia przez sędziów sankcjonowanie złych, niemoralnych, złodziejskich praktyk przez Wymiar Sprawiedliwości poprzez kształtowanie określonych linii orzeczeń, niewypełnianie przez sędziów obowiązków zwalczania zarówno złej litery prawa jak i złych, szkodliwych przeczeń
21 Praworządność rządy za pomocą przymusu prawnego;
22 Totalitarne ideologie ideologie zabronione w Polsce art. 13 KRP
23 Uprzywilejowane grupy grupy beneficjenckie systemowego bezprawia. Przykład: ktoś na działkę, chce pobudować dom, stara się latami o zgodę, nie otrzymuje jej, zrezygnowany sprzedaje działkę za bezcen. Nabywca bez trudu otrzymuje zgodę, której nie аotrafił uzyskaćpoprzednik stawia dom, sprzedaje, realizuje bezprawny zysk istotą jest systemowo bezprawna zasada stosowania prawa
24 Nieznana (nieobecna w dialogu publicznym) litera Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jaka jest, co konstytuuje ? Konstytuuje hierarchię wartości konstytucyjnych część nadrzędną nad całą Konstytucją ... Konstytucję rzeczypospolitej Polskiej - należy poznać i wypromować jej faktyczną treść przede wszystkim należy rozumieć i stosować Konstytucję zgodnie z Jej duchem a nie według stalinowskiej doktryny prawnej ugruntowanej wcześniej rutyny
25 neowyzysk
26 neoniewolnictwo
27 neorasizm

Wymiar Sprawiedliwości to układ nerwowy systemu politycznego i społecznego, to regulator systemu i matecznik bezprawia jednocześnie tu koncentruje się źródło zła - lub dobra. Zapadające tu rozstrzygnięcia decydują o tym, co zaczyna przeważać: dobro czy zło, kłamstwo czy prawda, matactwo czy logika, sprawiedliwość czy bezprawie, hierarchiczne wartości Konstytucji RP i PDPCiO czy stalinowska doktryna prawna, wspólne wartości największych światowych religii i cywilizacji czy stalinowska doktryna, nauka Jezusa Chrystusa, JPII, Dalay Lamy, Papierza Franciszka czy stalinowska doktryna, ideologie dobra czy ideologie totalitarne ...

Rozstrzygnięcia wymiaru sprawiedliwości wpływają również na to jak zwykli ludzie zaczynają oceniać i wartościować, w końcu na to, jaki system wartościowania (kultury) zaczyna się kształtować …

Systemowe bezprawie to rak systemu rozrasta się nieprzerwanie i bezwzględnie, po drodze niszczy tych, którzy prcują się przeciwstawić DNA systemowego bezprawia jest stalinowska doktryna prawna. Systemowe bezprawie oraz stalinowska doktryna są niewidoczne dla aparatu wymiaru sprawiedliwości i nie są przez niego zwalczane ba, są osłaniane, chronione i dokarmiane przez sędziów oraz wymienione grupy.

Systemowe bezprawie oparte na stalinowskiej doktrynie prawnej nie wzięło się samo z siebie, jako naturalny efekt walki dobra ze złem lub naturalnych błędów. To efekt stalinowskiej doktryny a ta jest rezultatem określonych ideologii, dogmatów i doktryn spośrod których decydującą rolę odegrały ideologie totalitarne konieczność podporządkowania obywateli rządzącym. Stalinowska doktryna wywiera decydujący wpływ na kształtowanie określonej linii orzecznictwa.

Po jednej stronie stoją dyktatorzy lub najbogatsi wraz z służebnymi im grupami po drugiej ofiary.

Po jednej stronie stoi stalinowska doktryna prawna a po drugiej stronie etyka, moralność i wartości.

Gdzie w przestrzeni normatywnej najlepiej zdefiniowane zostały te zasady? W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzorze dla Konstytucji: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i obywatela.

Należy zlikwidować systemowe bezprawie likwidując stalinowską doktrynę prawną za pomocą ustawy WZORCE.

To jest możliwe i proste: 6 WZORCÓW zaaplikowanych najpierw sądom i sędziom powinno doprowadzić do likwidacji 6 patologicznych czynników, które decydują o prawidłowości wyroków ... być może należałoby dodać jeszcze dwa WZORCE ...

Tysiące afer i krzywd, przesuwanie władzy i majątku w kierunku najbogatszych mogło zaistnieć tylko tam, gdzie sędziowie w swych rozstrzygnięciach kierowali się stalinowską doktryną zamiast doktryną konstytucyjną, gdzie obowiązki prawne zwane wzorcami są niewypełniane. Widoczne to jest z różnym natężeniem w różnych krajach jaskrawo widoczne w Polsce. Polski Wymiar Sprawiedliwości posłużył jako model powyższej analizy.

Określamy to mianem systemowego bezprawia - wśród zwykłych ludzi zaczyna przeważać stan, w którym przestaje się odczuwać, że jest się oszukiwanym i okradanym.

Najwyższą racją dla Polski oraz całego świata jest PRAWORZĄDNOŚĆ rozumiana jako praworządność oparta na WZORCACH i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce. Na świecie powinna praworządność opierać się na WZORCACH i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Konstytucja RP jest w swej głównej części tożsama z Powszechną Deklaracją.

Polska nie ma zbyt wiele atutów! Praworządność wypływająca z naszej historii, doświadczeń, bohaterskiej postawy oraz istoty naszej kultury różnej od kultur Wschodu i Zachodu może, i powinna, stać się naszym największym atutem i wartością w polityce międzynarodowej (podobnie jak dla Izraela jest holokaust).

Tak się może stać, ale pod warunkiem, że sami wcześniej poradzimy sobie z problemem systemowego bezprawia, problemem stalinowskiej doktryny prawnej, problemem nieznajomości naszej Konstytucji i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

Poradzimy sobie tylko wtedy, jeśli wprowadzimy ustawę WZORCE.

Wtedy obok chwalebnego pokolenia II Wojny Światowej a potem pokolenia Solidarności ponownie staniemy się przykładem i wzorem dla innych narodów.

Przypomnijmy Deklarację podpisały prawie wszystkie kraje na świecie a Konstytucja jest Najwyższym Prawem RP - to są akty obowiązujące, a więc wiążące ...

Mamy merytoryczną koncepcję praworządności. Opisaliśmy ją w projekcie ustawy autorstwa Waldemara Deski WZORCE.

My chcemy, aby praworządność zawsze uwzględniała wyżej wspomniane wartości oraz hierarchię tych wartości. Tak jak to zostało ukonstytuowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Podkreślmy jest to niekwestionowany najwyższy dorobek ludzkości - wszystkich religii i wszystkich cywilizacji. Nic lepszego dotąd nie wymyślono.

Dlatego chcemy aby PRAWORZĄDNOŚĆ i SPRAWIEDLIWOŚĆ była oparta o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i WZORCE w Polsce a na świecie o Powszechną Deklarację Praw Człowieka i także WZORCE. To jedyny sposób na uzdrowienie najpierw Wymiaru Sprawiedliwości a potem całego obszaru politycznego, gospodarczego i społecznego. To również dobry sposób na powszechną odnowę moralną W dalszej części wyjaśnimy czym są WZORCE.

Uzdrawianie należy zacząć od sędziów. Tu mieści się jądro złych lub dobrych rozstrzygnięć.

Każde państwo opiera się na prawie, prawo to przymus prawny. Przymus prawny jest środkiem i narzędziem realizacji celów państwa cele bezpośrednie państwa nie mogą abstrahować od celu najwyższego praworządności opartej na sprawiedliwości.Prawo to przymus! Wykonawcą prawa, czyli przymusu prawnego, jest państwowy aparat siłowy. Aparat siłowy to: Wymiar Sprawiedliwości, prokuratura, policja, wojsko, administracja

Wymiar Sprawiedliwości powinien być wyjęty z pełnienia tej roli a pełni. Nie może być ślepym i posłusznym wykonawcą koncepcji politycznych - prawa stanowionego przez polityków. Powinien pełnić rolę arbitra i regulatora w oparciu najpierw o WZORCE i konstytucyjną hierarchię wartości (etykę i moralność) a potem dopiero o pozostałe przepisy prawa.

Należy wyłączyć Wymiar Sprawiedliwości z tej funkcji oraz z tej przestrzeni.Aktualny cel państwa, koncepcja polityczna rządzących nie może być dla sędziów nakazem najwyższym ...

Rozróżniamy
1 prawo jako literę prawa litera prawa służy zdefiniowaniu koncepcji politycznych rządzących
2 realizacja prawa wykonywanie litery prawa za pomocą przymusu prawnego ...

Zarówno 1 jak i 2 nie mogą uchybiać WZORCOM

Praworządność definiujemy jako państwo prawa realizowanego w oparciu o WZORCE, KONSTYTUCJĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Polsce oraz POWSZECHNĄ DEKLARACJĘ PRAW CZŁOWIEKA i OBYWATELA na świecie.

Nasze Założenia.
Prawo (ustawy, rozporządzenia) oraz stosowanie prawa (wyroki, postanowienia) muszą być zgodne z każdym z 6 WZORCCÓW - oznacza to zgodność również z Konstytucją oraz z najwyższymi, wspólnie podzielanymi wartościami.

Uchybienie wobec WRORCA oznacza nieprawidłowość rozstrzygnięcia. Stwierdzenie uchybienia wobec WZORCA oznacza unieważnienie wyroku, postanowienia oraz obowiązek korekty wyroku, postanowienia lub jego obrony.

Państwo praworządne i sprawiedliwe to takie państwo, którego system - praworządność (prawo i wykonywanie prawa przymus prawny) podlega powyższymi wartościami. ukonstytuowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej hierarchia wartości jest odpowiednikiem moralności i etyki w sferze normatywnej