KOMISJA WENECKA

Komisja WeneckaW związku z oceną stanu
praworządności w naszym kraju chcielibyśmy przedstawić w tej
sprawie również nasze stanowisko, stanowisko Ruchu Społecznego ku
Praworządności i Sprawiedliwości.Jest to głos osób poszkodowanych
przez bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości
oraz osób świadomych systemowego bezprawia.
Na wstępie chcielibyśmy podkreślić:
ten Głos nie jest dopuszczany do debaty publicznej zarówno przez
media, polityków jak i świat prawniczy, w tym naukowy.A. Istnieje w Polsce
kilkadziesiąt działających organizacji społecznych walczących z
bezprawiem w Wymiarze Sprawiedliwości – ich głos jest zbywany a
ich przedstawiciele poddawani stygmatyzacji: „to frustraci, którzy
nie mogą pogodzić się ze złym wyrokiem”. Przykłady rażącego
bezprawia, na które te osoby lub organizacje wskazują, są
tuszowane albo zamiatane systemowo pod dywan przez Sędziów,
Prokuratorów oraz inne osoby odpowiedzialne.
Chcielibyśmy podkreślić: uporczywe
pomijanie istotnych doświadczeń, spostrzeżeń oraz analiz całych
grup społecznych skutkuje systemowym błędem – z taką sytuacją
mamy do czynienia dziś: z systemowym bezprawiem.Systemowe
zbywanie problemu argumentem: „argumenty ludzi sfrustrowanych”
skutkuje wzrostem bezprawia,
wzrostem bezkarności, uniemożliwieniem systemowej naprawy,
naoliwieniem mechanizmu systemowego bezprawia. Niezbite dowody to za
mało … brak procedur … brak motywacji … brak możliwości …
przykładów tysiące.


B. Cechy systemowego bezprawia
przedstawiliśmy w sześciu WZORCACH:
przepisy Konstytucji
Rzeczpospolitej nie są stosowane. Faktycznie nie zostały
zastosowane (brak procedur jest pretekstem). Praktyka (doktryny i
orzecznictwo) nie zmieniła się po wejściu w życie Konstytucji i
nadal bardziej podporządkowana jest staremu porządkowi prawnemu
niż Konstytucji. Sędziowie ignorują Konstytucję, odmawiają
bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji (zgodnie z art. 8
p. 2) otwarcie podważają moc prawną Konstytucji - Konstytucja
jest systemowo łamana;

pomijana jest hierarchia
wartości i hierarchia przepisów;

pomijana jest zasada
uwzględniania argumentów i dobra jednakowo wszystkich uczestników
postępowania;

pomijana jest zasada logiki

pomijana jest zasada prawdy

pomijany jest język faktów,
logiki i prawdy – używany i dopuszczany jest wyłącznie
wynaturzony naszym zdaniem język prawny, który:
a. wytworzył barierę pomiędzy
światem prawnym a obywatelem;

b. zniekształca rzeczywistości;

c. jest narzędziem systemowego
przymusu zamiast narzędziem sprawiedliwości;
d. stał się narzędziem w rękach
struktur bezprawia
Uchybienia wobec WZORCÓW nie uznaje
się za podstawę rewizji wyroku.WZORCE charakteryzują
systemowe bezprawie, stanowią dowód praktyk podporządkowanych nie
Konstytucji lecz doktrynie minionego systemu: automatycznego,
ślepego, manipulacyjnego i sterowalnego wykonywania prawa.
Stan systemowego bezprawia pogłębia
inna praktyka, praktyka protokołowania rozpraw „pod dyktando
Sędziego”. Czyli: filtrowania przez Sędziów dowodów i
argumentacji niewygodnych dla przyjętej przez Sędziego tezy.
Sąd nie jest bezstronny, jest
stroną
Powyższe „słabości” znane są w
świecie przestępczym i wykorzystywane do uczynienia z Wymiaru
Sprawiedliwości narzędzia przestępstw.Sąd nie jest wymiarem
sprawiedliwości, jest narzędziem do nadużyć w rękach struktur
politycznych, gospodarczych i przestępczych.Chcielibyśmy podkreślić:

WZORCE to obowiązki, które
powszechnie są zaniedbywane;

Uchybienia wobec WZORCÓW
zniekształcają wyroki, akcelerują nieprawidłowości;

Uchybienia wobec WZORCÓW
pojawiają się zawsze, we wszystkich rozprawach;

Istnieje przyzwolenie, zarówno
społeczne jak i świata prawniczego dla uchybień wobec WZORCÓW;

Uchybienia wobec WZORCÓW nie
stanowią podstawy do uchylenia wyroku;

uchybienia wobec WZORCÓW są
kryte i osłaniane przez przełożonych oraz innych uczestników
Wymiaru Sprawiedliwości;

Wniosek:

uporczywe odwracanie wzroku,
pomijanie głosu społecznego, niedopuszczanie dowodów na systemowe
bezprawie, getto środowiska prawniczego - to
istotna cecha systemowego bezprawia;

ślepe, pozbawione Konstytucji,
hierarchii, moralności, prawdy i logiki wykonywanie prawa -
uchybienia wobec WZORCÓW - to rutyna przeniesiona z poprzedniego
systemu politycznego;
Dowody na potwierdzenie słuszności
powyższych tez prześlemy Komisji Weneckiej po wykazaniu
zainteresowania …C.

struktury polityczne
wykorzystują Wymiar Sprawiedliwości do nadużyć;

struktury przestępcze
wykorzystują Wymiar Sprawiedliwości do nadużyć;

struktury gospodarcze
wykorzystują Wymiar Sprawiedliwości do nadużyć;
Co z obywatelem? W jakim stopniu Wymiar
Sprawiedliwości działa na rzecz powyższych struktur a w jakim na
rzecz sprawiedliwości - ducha (hierarchii) Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej?Czy Wymiar Sprawiedliwości obroni się?
Czy prawnicy, współtwórcy systemowego bezprawia są zainteresowani
jego obroną oraz uzdrowieniem?Czy obywatele zechcą bronić Takiego
Wymiaru Sprawiedliwości?

Organy
odpowiedzialne za stan praworządności: Prezydent, Sądy,
Prokuratura, Rzecznicy praw … ? - odwracają wzrok!Czy Komisja Wenecka Wenecka zechce
przyjąć do wiadomości wiedzę i analizę przedstawioną przez Ruch
Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości, pogłębić ją i
wyciągnąć wnioski we współpracy?Powyższe związane jest z inną
istotną informacją: z ankiet wynika, że 96% Polaków nie
przeczytało Konstytucji i nie poświęciło prawu konstytucyjnemu
żadnej refleksji i nie jest zainteresowanych. Skutkuje to, bardzo
niską kulturą prawną: brakiem wiedzy i świadomości o
przysługujących wolnościach, prawach i obowiązkach - czym jest
praworządność. Powyższe dotyczy choć w mniejszym stopnie także
prawników, w tym sędziów. Uniwersytecka nauka prawa nie
wypracowała dotąd nowej, zgodnej z duchem nowej Konstytucji,
perspektywy. Nadal naucza się prawa konstytucyjnego po staremu że
np. że przepisów Konstytucji nie stosuje się ...Organy odpowiedzialne odwracają wzrok,
prawdopodobnie Komisja Wenecka także odwróci, a społeczeństwo nie
jest świadome.Dowody przekażemy Komisji Weneckiej po
wykazaniu zainteresowania …


D. Jednak, aby nie sprawić
wrażenia gołosłowności chciałbym przedstawić tylko jeden
przykład, typowy przykład praktyki tkwiącej u źródła
systemowego bezprawia. Przykład ten porusza jeszcze inny,
niesłusznie nieuwzględniany w bieżącym sporze wokół Trybunału
Konstytucyjnego problem: w nominacjach nie uwzględnia się
profesjonalnej, moralnej, konstytucyjnej,
przeszłości zawodowej Sędziów. Nie wymaga się od nich
nieskazitelnej przeszłości – to nominacje wg klucza przydatności
partyjnej a nie służby dla Konstytucji.Na przykładzie praktyki przełożonego
NSA, byłego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana
Hausera, obecnie nominowanego przez ustępującą formację
polityczną na funkcję Sędziego Trybunału Konstytucyjnego
chciałbym ukazać metodę krycia, osłaniania i gwarantowania
bezkarności dla niemoralnych i niekonstytucyjnych nadużyć Sędziów
- w tym przypadku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślam, to są praktyki
powszechne, nie uważa się ich za niedopuszczalne ani karalne –
jednak są bardzo groźne ponieważ tkwią
u źródła systemowego bezprawia i są mechanizmem podtrzymującym
systemowe bezprawie oraz zapewniającym bezkarność systemowego
bezprawia.Oto Sędziowie podczas rozpraw otwarcie
podważali moc prawną Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn.
Akt II SA/Lu 479/09 str. 4, sygn. Akt II OSK 1986/10 oraz inne
związane), wyśmiewali się z Konstytucji słownie (twierdząc np.
że Konstytucja to tylko beletrystyka, że nie da się stosować
przepisów Konstytucji itd.), okazywali dla Niej lekceważenie przy
pomocy min i gestów (przewracanie oczami oraz gestów wyrywania
włosów z głowy).
Zgłoszono protest. Sędziowie
zaprzeczyli a zgłaszającego, nie podając uzasadnienia, oskarżyli
o frustrację.Sędzia NSA Roman Hauser
zamknął możliwość przedstawienia dowodów i analizy, nie
skorzystał z możliwości pełnego wyjaśnienia (świadkowie, dowód
pisany), zamknął sprawę (Sygn. Akt II 182/13) oraz narosłe
wątpliwości wyrokując, skrót:
„akt podważania
mocy prawnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Sędziego
nie może być powodem wyłączenia tego Sędziego od rozstrzygania
spraw natury konstytucyjnej”
oraz: „Autorytet
moralny sędziego przemawia za wiarygodnością … jego słów”
Zauważmy
ponadto:


Prezes
NSA zatuszował naganne postępowanie sędziów, w tym akt łamania
Konstytucji;Prezes
NSA wykazał przyzwolenie dla nagannych działań, w tym aktu
łamania Konstytucji;


Prezes
NSA nie zareagował na gołosłowne oskarżenie zgłaszającego;


Prezes
NSA uniemożliwił eliminację bezprawia u podstaw, w tym
eliminację aktów łamania Konstytucji przez co ma swój udział w
eskalacji systemowego bezprawia;


Prezes
NSA „instytucjonalny autorytet” stawia ponad prawdą i logiką;


Prezes
NSA buduje „instytucjonalny autorytet” na bazie nieprawdy,
braku logiki oraz uchybień wobec innych WZORCÓW;


Prezes
NSA buduje „instytucjonalny autorytet Sądu” na bazie
instytucjonalnego przymusu;


Prezes
NSA łamie Konstytucję;
Szczegóły
oraz dowody przekażemy Komisji Weneckiej po wykazaniu
zainteresowania …Kto
ma bronić człowieka jeśli nie Sąd? Kto ma bronić i budować
praworządność jeśli nie Sąd.
Podobne
praktyki to rutyna w polskich Sądach. Na te praktyki jest
przyzwolenie. Wyglądają niegroźnie ale są groźne. Wyglądają
niegroźnie ponieważ są powszechne. Kompromitują Wymiar
Sprawiedliwości oraz wszystkich Polaków.


źródłem i głównym katalizatorem patologii;


źródłem bezkarności dla patologii;

tworzą
mechanizm akceleracji bezprawia.

Uważamy,
że nawet jeden taki przypadek nie powinien mieć miejsca. „Naczelny
Sędzia” kryjący naganne postępowania innych sędziów, w tym
akty sprzeniewierzania się Konstytucji, tkwi i współtworzy
centralny i wyjątkowo groźny mechanizm systemowego bezprawia ...Jeśli
myślimy o uzdrowieniu Wymiaru Sprawiedliwości to powinniśmy
rozpocząć od likwidacji podobnych praktyk.
Taki
Sędzia nie powinien w ogóle orzekać – tym bardziej zasiadać w
Trybunale Konstytucyjnym - powinien zostać pociągnięty do
odpowiedzialności!


E. Zmiany
w dziedzinie prawa są potrzebne i nieuniknione - zbyt już
dużo krzywd i bezprawia. Czy zmiany pójdą w dobrą czy złą
stronę?Formacja polityczna podejmująca
wyzwanie prawdopodobnie nie naprawi zła, nie rozumie istoty
systemowego bezprawia, odwraca wzrok - zmierza w kierunku poddania
Wymiaru Sprawiedliwości kontroli politycznej oraz w kierunku zmiany
bardzo dobrej Konstytucji.


Gdy już uzyska kontrolę straci
zainteresowanie naprawą;

zmiana Konstytucji spowoduje
pogorszenie (bardzo dobrą Konstytucję zmienić można tylko na
gorszą). Niestety trudno uzyskać powszechną jednolitość oceny
Konstytucji ponieważ;

a. nie jest znana;
b. jest systemowo łamana;
c. w części wolności i praw
człowieka nigdy nie została zastosowana;
Formacja polityczna sprawująca dotąd
wieloletnie rządy i odpowiedzialna za obecny (b. zły) stan
praworządności stanęła
bezrefleksyjnie w obronie dotychczasowego stanu i pogłębia problem.
Jedynym skutkiem będzie eskalacja wojny polsko-polskiej:

nie
miała i nie ma zrozumienia oraz intencji naprawy praworządności -
nigdy nie podejmowała problemu;

zainteresowana
jest bardziej obroną stanu posiadania „koryt”;


dalsze
rozwichrzanie praworządności jest na rękę wpływowym grupom,
które reprezentuje ta formacja;.
Wszyscy
uczestnicy sporu, w tym prawnicy, wykazują się brakiem
świadomości istoty systemowego bezprawia, nieznajomością
Konstytucji i WZORCÓW, nieprzygotowaniem.


F. Jaką strategię naprawy
Wymiaru Sprawiedliwości (TK jest elementem całości) powinna
przyjąć Polska?
Ruch Społeczny ku Praworządności i
Sprawiedliwości proponuje naprawę za pomocą ustawy o WZORCACH w
ramach której:

uchybienie wobec WZORCA stanie
się obligatoryjną podstawą zawieszenia orzeczenia oraz wznowienia
postępowania;

powołany zostanie Obywatelski
Instytut Konstytucyjny do monitorowania uchybień wobec WZORCÓW
oraz Obywatelski Trybunał Konstytucyjny do rozstrzygania (tylko
trudnych i zawiłych) sporów pomiędzy Sądami i Trybunałami a
Instytutem. Spory rozstrzygane będą na bazie bezpośredniego
(patrz art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) zastosowania
przepisów Konstytucji a także zasad moralnych i etycznych …
Należy zauważyć:


WZORCE mają walor inności,
nowości, techniczności i skuteczności;

to tylko mechanizm kontroli nie
krępujący swobody orzekania;

to przeniesienie na grunt prawny
metod znanych w naukach inżynierii stosowanej;

to naprawa praworządności
metodami innymi niż metody prawne - te zawodziły i będą
zawodzić;

to recepta z perspektywy poza
prawnej, bez udziału prawników i polityków;

to metoda naprawiająca
praworządność lecz nie naruszająca porządku prawnego;

nie wymaga zmiany Konstytucji
ani zmiany ustawy o ustroju sądów;

to metoda ograniczona do
wykazywania uchybień wobec WZORCÓW;

jej rolą nie jest ocenianie,
osądzanie ani wyrokowanie;


to metoda znosząca zasadę
wyrokowania we własnej sprawie;


znosi monopol prawników;

dopuszcza czynnik społeczny;
WZORCE to synergiczne partnerstwo z
Wymiarem Sprawiedliwości - uzupełnianie i wspomaganie.

Zebraliśmy i nadal zbieramy dowody
systemowego bezprawia. Chcielibyśmy, aby stały się przedmiotem
analiz dotyczących rozwagi nad praworządnością.
To metoda,
która może wykazać swą skuteczność także globalnie np. w walce
z wyzyskiem społecznym lub ideologiami totalitarnymi.Założenia do projektu ustawy
przesłaliśmy 7 września 2015 r. strażnikowi Konstytucji,
Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej – do dziś brak odpowiedzi I
jakiejkolwiek reakcji. Kopię przesłaliśmy mediom i potencjalnie
zainteresowanym organom - również brak reakcji.Szczegóły projektu ustawy przekażemy
Komisji po wykazaniu zainteresowania …


G. Powyższe stanowisko
napisaliśmy zgodnie z naszą najlepszą wolą, wiedzą i
umiejętnościami, z konieczności na poziomie ogólnym. Zapewniam,
że dysponujemy dowodami i je przedstawimy w najdogodniejszej formie.
Nie jesteśmy prawnikami ani
profesjonalistami. Nie posługujemy się językiem prawnym. Poziomem
nie dorównujemy sowicie opłacanym przedstawicielom świata
prawnego, politycznego oraz medialnego. Jesteśmy słabsi, dużo
słabsi.Dysproporcja sił i możliwości jest
rażąca. Rażąca jest również skala bezprawia oraz postawa
odwracania wzroku. Bez zainteresowania i pomocy ten głos nie
przebije się. Jeśli nie, będzie się to kosztem dalszego
pogłębiania systemowego bezprawia. Pogłębiania pogardy dla
Godności oraz dla Prawa Najwyższego.Zauważmy, ignorowanie głosu
wskazującego na przyczyny i cechy systemowego bezprawia oraz
możliwości naprawy jest rażącym przykładem łamania istoty
praworządności.
Prawdopodobnie nasz list nie zostanie
przeczytany ani uwzględniony przez szanownych członków Komisji
Weneckiej z powodów proceduralnych lub innych. Będzie to również
przykład łamania ducha praworządności – realizowania procedur
prawa niższego szczebla bez uwzględniania prawa szczebla wyższego.
Przykład ignorowania Prawa Najwyższego i wartości wyższych -
odwrócenia hierarchii wartości. Wyparcia moralności, etyki oraz
wyższych wartości z kultury prawnej.

potwierdzenie tezy zawartej we
WZORCU 6 dotyczącej istnienia bariery nie do przebycia pomiędzy
światem prawnym a obywatelem … ;

potwierdzenie pozostałych tez
WZORCÓW;

faktyczne złamanie Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela

Taką realizacją prawa charakteryzują
się systemy podporządkowane ideologiom totalitarnym. My nazywamy to
podporządkowaniem stalinowskiej doktrynie prawnej.


Pozostaję w szacunku oraz nadziei na
nie ziszczenie się naszej gorzkiej przepowiedni.Waldemar DeskaPrzewodniczący Ruchu Społecznego ku
Praworządności i Sprawiedliwości


Do wiadomości: opinia społeczna.
Ps.

poszkodowani, posiadając
niezbite dowody, biją latami głową w mur napotykając barierę
języka prawnego – bezczynności, lekceważenia i pogardy;

prawidłowa ocena nie jest
możliwa bez przebrnięcia przez szereg zjawisk i faktów;
znajdujących się poza barierą języka prawnego;

język prawny to bariera
składająca się z kanonów, dogmatów, domniemań, procedur,
przepisów niskiego szczebla, uzasadnień ...

nie reprezentujemy interesów
koterii zawodowych ani politycznych;


nie osądzamy wyroków –
odnosimy się wyłącznie do tych działań, które dotyczą
systemowego bezprawia,

wskazujemy na te praktyki, które
leżą u źródła procesów patologicznych i są źródłem
akceleracji bezprawia;