RACJA STANUp { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a.western:link { }


PRAWORZĄDNOŚĆ
i SPRAWIEDLIWOŚĆ
to najwyższy
cel i najwyższa
RACJA STANU polityki Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych
państw.
Racja wspna wszystkich obywateli i na rzecz wszystkich obywateli.
Wyższej
już
nie ma.

MIli o tym Prezydenci USA: B.
Obama i D. Trump. W Polsce mią
o tym ludzie pokrzywdzeni przez bezprawie wymiaru sprawiedliwości.
Mamy analizę
istoty zła
systemowego bezprawia. Mamy też
pomysł
na uzdrowienie tego zła.
Chcemy je przedstawić
Polsce, Europie i Światu.
Polacy, a także
obywatele wszystkich państw,
mogą
godnie, spokojnie, dostatnio i bezpiecznie żyć
tylko tam, gdzie panuje Praworządność
i Sprawiedliwość
- ale pod warunkiem, że
Praworządność
(rządy
prawa za pomocą
przymusu prawnego)
służy
Sprawiedliwości
oraz Wartościom
Wspnym a nie innym celom. Służyć
sprawiedliwości
to znaczy służyć
dobru człowieka
...
Obecnie
prawo nie służy
sprawiedliwości,
częściej
służy
niejawnym i nieuczciwym celom. Мoralność
i etyka zostały
wyparte- prof. Z. Bauman. Сację
mieli tylko teologowie ...- to także
Zygmunt Bauman.


„Wypartezostały
rnież
pewne ważne
obowiązki
prawne, kte decydują
o jakości
praworządności
systemu politycznego - jakości
życia
obywateli. To te obowiązki
decydują
o tym czy państwo
prawne służy
sprawiedliwości
i dobru człowieka
czy innym celom: np. przymusowi prawnemu wykorzystywanemu do
sprzecznych ze sprawiedliwością
cel. Bez tych obowiązk
praworządność
przestaje być
sprawiedliwa - deprawuje się.Wyodrębniliśmy
te obowiązki
i nazwaliśmy
je WZORCAMI. Jest ich 6 i charakteryzują
SYSTEMOWE BEZPRAWIE.

WZORCE
to
istotne obowiązki
każdego
systemu polityczno-prawnego - jeśli
te obowiązki

wypełniane
wtedy państwo
jest sprawiedliwe, praworządne
i kwitnie, jeśli
nie są
wypełniane,
wtedy państwo
nie jest sprawiedliwe i praworządne,
panuje systemowe bezprawie a państwem
wstrząsają
afery, rodzi się
neowyzysk, neoniewolnictwo, neorasizm i grunt pod totalitarne
ideologie.

Bez
WZORCモW
nie ma praworządności
i sprawiedliwości
- jest systemowe bezprawie!


Istotną
cechą
systemowego bezprawia jest to, że
nie jest zwalczane ani przez Wymiar Sprawiedliwości
ani przez inne organy państwowe.
Z tego powodu przypomina nieleczonego raka, kty pożera
demokrację

Naszym zdaniem z taką
sytuacją
mamy do czynienia w Polsce od dawna w innych krajach, w różnym
stopniu, podobnie. Żyjemy
w systemie zainfekowanym systemowym bezprawiem, ktego podstawą
jest stalinowska doktryna prawna - sędziowie
orzekając
kierują
się
bardziej tą
doktryną
niż
Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej lub Powszechną
Deklaracją
Praw Człowieka
i Obywatela (na świecie)
...

To wspna cecha system
politycznych ery globalizacji stalinowska doktryna prawna działa
nie tylko w krajach podbitych przez stalinizm ...
Dowody systemowego bezprawia
można
dostrzec w każdym
postępowaniu
przed polskim Sądem.
My je chcemy ujawnić
i przedstawić
Polakom. Ujawnimy rnież
skutki systemowego bezprawia. Chcemy przedstawić
także
lekarstwo na uzdrowienie ustawę
WZORCE. Apelujemy do medi: nie odwracajcie oczu od rzeczywistych,
merytorycznych problem !
Niezbędne
dla zrozumienia wywodu definicje takich pojęć
jak: жyparcie ЦZORCEгtalinowska doktryna prawna гystemowe
bezprawie гystemowe łamanie
Konstytucji RPhierarchia wartości
konstytucyjnych жiedza konstytucyjnaЩawartość
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Кonstytucja RP najbardziej
antykomunistycznym aktem prawnym... oraz inne definicje podamy w
dalszej części
wywodu. Przedstawimy rnież
dowody.


Analizę
stanu praworządności
opracowaliśmy
na podstawie badań
polskiego wymiaru sprawiedliwości
w latach 2005 - 2017, następnie
stwierdziliśmy
trafność
tej analizy (w różnym
stopniu) w stosunku do innych państw
...Praworządność
i sprawiedliwość
to - obok dobra, prawdy i logiki, piękna
i solidarności
najwyższe
wartości.
Te wartości
podzielane są
przez wszystkie religie i cywilizacje - przez wszystkich ludzi na
świecie.
Te wartości
to najwyższy
dorobek ludzkości!
Wszystko musi być
prawdziwe, logiczne, godne, sprawiedliwe, moralne, dobre i solidarne
Ludzie muszą
być
wolni - wartości
muszą
być
ułożone
hierarchicznie. Jeśli
coś
jest nielogiczne, nieprawdziwe lub niesprawiedliwe nie jest
wartościowe
nie jest wartościowe
rnież
wtedy, gdy zachwiana została
hierarchia wartości
...
Tak też
zostało
to ukonstytuowane w dwh najważniejszych
aktach prawnych: w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a wcześniej
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela.


(Treści
tych dwu najważniejszych
akt prawnych nieprzypadkowo nie są
znane zostały
rnież
wyparte.)

Na państwa
i ich organy, w szczegności
na Wymiar Sprawiedliwości,
nałożony
został
obowiązek
chronienia, kultywowania i stosowania
tych wartości
- to nasz fundament i dziedzictwo!


Niestety, organy nie wywiązują
się
z tego obowiązku.
Tym samym łamią
prawo konstytucyjne, niszczą
fundament fundament ... pracują
na rzecz systemowego bezprawia!

Jeśli
organy państwowe
zaniedbują
te obowiązki
ich działania
przestają
być
wartościowe
(systemowe bezprawie) - nie służą
dobru ani sprawiedliwości,
nie służą
człowiekowi,
nie służą
Polakom komu służą?
Służą
systemowemu bezprawiu oraz wynikającym
stąd:
neowyzyskom, noeniewolnictwom, neorasizmom oraz totalitarnym
ideologiom o tym w dalszej części.
Analiza tego mechanizmu zła,
mechanizmu służby
celom innym niż
sprawiedliwość,
wskazuje na istotny element deprawacji: jest nim niedopełnianie
przez sędzi
prawnych obowiązk,
kte wyodrębniliśmy
i nazwaliśmy
WZORCAMI. Brak WZORCモW
w relacjach społecznych
powoduje kształtowanie
się
systemowego bezprawia: neowyzysku, neoniewlonictwa, neorasizmu,
chorych ideologii ...
Wierzymy,
że
większość
ludzi na świecie
opowiada się
za wartościami.
Otwarcie nikt temu nie zaprzecza.


Wszędzie
tam, gdzie brak wartości,
gdzie brak sprawiedliwości,
gdzie prawo służy
celom innym niż
dobro i sprawiedliwość,
przeważają
wyzysk i patologie, państwo
choruje a obywatele są
okradani i wyzyskiwani na każdym
poziomie - zarno przez własne
państwo
jak i przez „uprzywilejowane
grupy”. Mili o
tym Trump i Obama. Mią
o tym pokrzywdzeni przez Wymiar Sprawiedliwości
Polacy ...


„Uprzywilejowane grupyto
grupy beneficjenckie chorego systemu, grupy bogacące
się
na systemowym bezprawiu. To grupy, ktym system zezwala na bezkarne
nadużywanie
prawa - i! zezwala tylko tym grupom innym nie zezwala!!! (Przykład:
) …

Te grupy biorą
aktywny udział
w kształtowaniu
takiego właśnie
systemu przy współudziale
sędzi,
prawnik, urzędnik
i polityk ...

Chory, zainfekowany systemowym
bezprawiem system nie premiuje praworządnych
i sprawiedliwych rozwiązań
- premiuje krętackie,
bazujące
na systemowym bezprawiu praktyki grup uprzywilejowanych.

Wymiar Sprawiedliwości
tego nie zwalcza. Dlaczego? Ponieważ:

nie widzi systemowego
bezprawia;

nie widzi faktycznej
rzeczywistości
- widzi tylko wynaturzoną
rzeczywistość
prawną;

jest narzędziem
w rękach
tych grup i służy
interesom tych grup;

sam bierze udział
w kształtowaniu
stanu systemowego bezprawia;

Nieuczciwi

nagradzani. Uczciwi są
wyzyskiwani i stają
się
ofiarami.


Neo-wyzysk,
neo-niewolnictwo, neorasizm oraz chore ideologie powracają.
Tak działa
chory, porażony
systemowym bezprawiem system. Działa
tak wszędzie
tam, gdzie, choćby
na chwilę,
zaczyna się
bagatelizować
sprawiedliwość,
moralność,
kulturę,
etykę

Otwarcie wszyscy opowiadają
się
za wartościami
i praworządnością.
Otwarcie wszyscy chcą
sprawiedliwego państwa
prawnego jednak w praktyce jest inaczej.

Dlaczego? Ponieważ
nie jesteśmy
uczciwi? Ponieważ
jesteśmy
chciwi? Ponieważ
jesteśmy
przesiąknięci
totalitarnymi ideologiami? Ponieważ
nie jesteśmy
solidarni wobec niesprawiedliwości
i bezprawia? Ponieważ
zapominamy o solidarności
z pokrzywdzonymi przez bezprawie? Tak, to wszystko prawda!


Ale to wszystko jeszcze nie
stanowi problemu ponieważ:
sprawny i sprawiedliwy system sobie z tym radzi.

Najistotniejszym problemem jest
destrukcyjne oddziaływanie
chorego, zainfekowanego systemowym bezprawiem systemu. Jest źle,
ponieważ
źle
działa
system (premiuje krętactwo,
niszczy uczciwą
postawę).
Źle
działa
system bo źle
działa
jego mg Wymiar Sprawiedliwości.
Źle
działa
mg ponieważ
nie widzi systemowego bezprawia. Nie widzi systemowego bezprawia
ponieważ
wcześniej
sam je tak ukształtował.
Tak je ukształtował
ponieważ
nie posługiwał
się
WZORCAMI wyparł
WZORCE: uczciwość,
prawdę,
logikę
itd. ... Taki system deprawuje wszystkich, nawet tych uczciwych
najpierw zdeprawował
uczciwych Sędzi.


Zainfekowany systemowym
bezprawiem system, to taki system, w ktym: WZORCE, czyli wiedza
konstytucyjna (w tym wiedza o hierarchii wartości
konstytucyjnych) jak rnież:
moralność
i etyka, logika i prawda, dobro i słuszność,
wolność
i solidarność
zostały
wyparte - a wyparte zostały
dlatego, że
w praktyce prawnej dominuje stalinowska doktryna prawna ponad
doktryną
konstytucyjną.
Definicje poniżej.
Brak tych element w życiu
publicznym, szczegnie w rutynowej praktyce wymiaru sprawiedliwości
zawsze przynosi klęskę
- krętacki,
złodziejski,
premiujący
totalitarne ideologie oraz neowyzysk, neoniewolnictwo i neorasizm
system.


Taki system to przeciwieństwo
praworządnego
i sprawiedliwego państwa.
W takim systemie nie ma zwycięzc,
wszyscy przegrywają.
Nie ma w nim miejsca wyspy schronienia dla uczciwych, (ktzy nie
chcą
uczestniczyć
w niesprawiedliwym systemie). System wymusza posłuszeństwo
i współuczestnictwo
w systemowym bezprawiu - lub niszczy.
Należy
powiedzieć
odważnie
i uczciwie:

Praworządność
(rządy
prawa za pomocą
przymusu prawnego) w obecnym kształcie
nie służy
dobru ani sprawiedliwości,
nie służy
dobru Polak ani dobru Polski - służy
innym celom: noewyzyskowi, neoniewolnictwu, neorasizmowi lub chorym
ideologiom.


Państwo
prawne przegrało,
zdegenerowało
się
zdegenerowało
pojęcia
praworządności
i sprawiedliwości,
kte traktuje jak listek figowy

Praworządność,
rozumiana jako rządy
prawa, została
przechwycona, podporządkowana,
spreparowana i wynaturzona. Zewnętrzna
deklaratywna i dekoracyjna figura praworządności
przestała
oznaczać
sprawiedliwość
została
zredukowana do gołego
przymusu prawnego przymusu oderwanego od moralności
oraz hierarchii wartości,
przymusu podporządkowanego
celom innym. Praworządność
stała
się
narzędziem
przymusu zamiast narzędziem
sprawiedliwości.
Przymus prawny przestał
służyć
sprawiedliwości
i dobru obywatela. Czy służy
państwu?
Niezupełnie.
Komu służy
najbardziej? Grupom beneficjenckim lub ideologicznym.
Do jakich cel, jeśli
nie dla zapewnienia sprawiedliwości,
wykorzystywany jest przymus prawny?


Wskazujemy tylko na pewne -
istotne z punktu widzenia walki z systemowym bezprawiem - cele
przymusu prawnego:

doktrynerskie,
ideologiczno-polityczne, dyktatorskie

neowyzysk, neoniewolnictwo,
neograbież
utrwalanie nierności
(neorasizm)

petryfikacja, ochrona i
pożywianie
stanu systemowego bezprawia

Tak! Obok służby
na rzecz wyzysku i chorych ideologii, przymus
prawny wykorzystywany jest do petryfikowania, ochrony, pożywiania,
odtwarzania i doskonalenia stanu systemowego bezprawia!


Systemowe bezprawie istnieje
dzięki
przekierowaniu przymusu prawnego do ochrony systemowego bezprawia
ochrony interes neowyzysku, neoniewolnictwa, neorasizmu, chorych
ideologii.

To nie schizofrenia, to istota
systemowego bezprawia oraz systemowego wyzysku. To istota system
politycznych ery globalizacji. Wymiary sprawiedliwości,
sędziowie
zawiadowcy i decydenci przymusu prawnego działają
(bezkarnie) na rzecz petryfikacji systemowego bezprawia.
Petryfikacja systemowego
bezprawia to po prostu legalizacjaprzez sądy
nieuczciwych гystemowychpraktyk. Dla tych cel Sądy
kształtują
określone
linierozstrzygnięć.

Linie te stają
się
wzorem i podstawą
do dalszych rozstrzygnięć,
np. orzeczenia dotyczące
reprywatyzacji lub zagospodarowania terenu. Na kształtowanie
inii orzecznictwa jako wzoru wskazywali wielokrotnie publicznie
kolejni prezesi Trybunału
Konstytucyjnego. Ukształtowane
orzecznictwo stawało
się
obowiązującą
doktryną
... my chcemy zwrić
uwagę,
że
taka praktyka (doktryna) jest podwnie sprzeczna z Konstytucją,
z Jej istotą
i duchem, szczegnie z art 7, 8 a także
13; 30, 31, 32 i 64 KRP. Sędziowie
Trybunału
Konstytucyjnego wielokrotnie, doktrynersko, łamali
konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej!!!

Linie te stają
się
wzorem i podstawą
nie tylko dalszych rozstrzygnięć,
stają
się
wzorem postaw społecznych
oraz szeroko rozumianej kultury. W ich propagowaniu, obok sędzi,
biorą
udział
grupy beneficjenckie, lobbiści,
agentury wpływu,
media, agencje reklamowe. A w ich zastosowaniu aparat przymusu oraz
administracyjny.

Na końcu
tego łańcuszka
okazuje się,
że
to, co dotychczas uznawane było
za zło,
teraz zaczyna oznaczać
dobro bo zostało
еsankcjonowaneprawnie. I co najważniejsze
- to coś,
(zło)
w zastosowaniu, przynosi doraźne
korzyści
określonym
grupom beneficjenckim.


A więc
mamy bezprawie do potęgi:
legalizacja馬ieuczciwych
praktyk przez sądy
to raz, legalizacjaza pomocą
wypromowanego, niekonstytucyjnego жzoruto dwa.

Uczciwi ludzie zaczęli
mieć
z tym problem. Godne i sprawiedliwe przestało
popłacać.


Linia wyrok sądowych
kształtująca
i petryfikująca
systemowe bezprawie opiera się
jeszcze na innej, rozwijającej
się
stycznie linii: linii praktyk polegających
na niedopełnianiu
obowiązk
prawnych, kte wyodrębniliśmy
jako WZORCE.


Obydwie te linie powodują
ugruntowanie systemowego bezprawia. Ponadto czynią
systemowe bezprawie niewidocznym, a więc
niepodlegającym
zwalczaniu przez Wymiar Sprawiedliwości.W kształtowaniu
i petryfikowaniu systemowego bezprawia bierze jeszcze udział
inna złowroga
doktryna nazwaliśmy

stalinowską
doktryną
prawną.
Podsumowując:
zdaniem Ruchu Społecznego
Poszkodowanych przez Systemowe Bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości
mamy do czynienia z systemowym bezprawiem opartym o stalinowską
doktrynę
prawną
polegającym
na niewypełnieniu
przez sędzi
obowiązk
prawnych, kte nazywamy WZORCAMI. Niewypełnianie
przez sędzi
tych obowiązk
rodzi systemowe bezprawie, kte rodzi neowyzysk, neoniewolnictwo,
neorasizm oraz totalitarne ideologie.


Do kształtowania
i petryfikacji systemowego bezprawia w największym
stopniu przyczyniają
się
sędziowie.To od ich rozstrzygnięć
zależy
najwięcej:
czy zło
jest eliminowane, czy zło
jest гankcjonowane prawnie czy systemowe bezprawie jest eliminowane
czy гankcjonowane prawnie


Od ich rozstrzygnięć
zależy
rnież
to, czy samo złe
prawo, zła
litera prawa, jest eliminowane czy sankcjonowane.


Sędziowie
mają
takie kompetencje i takie obowiązki,
powinni z nich korzystać
czy z nich korzystają?
Nie, nie korzystają.
Nie wypełniają
tych obowiązk
Sędziowie
przyczyniają
się
do powstawania systemowego bezprawia: nie służą
sprawiedliwości
lecz neowyzyskowi, noeniewolnictwu, neorasizmowi oraz totalitaryzmom.
Ten obowiązek
ustanowiony w sferze normatywnej jako konstytucyjny obowiązek
każdorazowego
odnoszenia się
do hierarchii wartości/przepis
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (WZORZEC 1 i 2) nie jest w oge
przez sędzi
brany pod uwagę
(nigdy nie był
brany to rezultat stalinowskiej doktryny) jest ignorowany. Tak się
ukształtowała
linia orzeczeń
spuścizna
poprzedniego systemu.


Uporczywe ignorowanie tego
obowiązku
ułatwia
inny fakt: fakt wyparcia WZORCモW:
hierarchii wartości
konstytucyjnych, wyparcia samej Konstytucji, etyki, moralności
itd. Powyższe
wartości
pozostają
nieznane - nie istnieją
w praktycznym, normatywnym użyciu
i obiegu prawnym.


Przestały
istnieć,
bo się
ich nie przywołuje
prawnie nie przywołuje
się
ich bo przestały
istnieć
perpetum mobile wymiaru sprawiedliwości?
Nie! To istota systemowego bezprawia! Te wartości

przeciwne systemowemu bezprawiu dlatego zostały
wyparte ...
Owszem, pojawiały
się
аozornepytania prawne pozornie odnoszące
się
do tego problemu - w rzeczywistości
pytania te dotyczyły
raczej problem służby
określonym
ideologiom lub praktykom realizowanym przez określone
ideologiczno-polityczne grupy - w założeniu
ich celem było
raczej doskonalenie systemowego bezprawia (przykład:
hotel Gołębiewski,
ZanaHouse ). Natomiast zwykły
obywatel nie może
postawić
takich pytań
Sądom.
(teoretycznie może
je postawić
ale tylko za pośrednictwem
prawnika, a wtedy pytanie zostanie przetransformowane do języka
prawnego (złamanie
WZORCA 6) gubiąc
i fałszując
właściwy
sens ...
Ponadto, sędziowie
nie ponoszą
żadnej
odpowiedzialności
za swoje rozstrzygnięcia.
Nikt też
z zewnątrz,
spoza środowiska
prawniczego, nie zadaje im trudnych pytań
ponieważ
wywierana jest stała
presja polityczna i medialna na odważnych
i uczciwych (Patrzmy: sędziowie
polscy i rozstrzygający
udział
ich rozstrzygnięć
w kryciu bezprawnych działań
innych sędzi,
patrzmy: sędziowie
polscy i rozstrzygający
udział
ich rozstrzygnięć
w aferach, (szczegnie w reprywatyzacyjnej rozwinięcie
neograbieżczej
linii orzeczeń
reprywatyzacyjnych) krzywdach w przestrzeni prawa budowlanego
(rozwinięcie
doktrynalnej, sprzecznej z Konstytucją
linii orzeczeń)
itd. patrzmy: udział
szkodliwych, postawionych ponad Konstytucją
Rzeczypospolitej doktryn.Kto jest przeciwny praworządności
opartej na konstytucyjnej hierarchii wartości
(a w świecie
na hierarchicznych wartościach
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela)? Komu służy
systemowe bezprawie?
Przeciwne są
państwa
dyktatorskie i ideologiczne.


Przeciwne są
grupy еprzywilejowane


Przeciwne są
grupy polityczno-idelogiczne.


Przeciwne są
grupy zawodowe podporządkowane
i zaprzedane grupom еprzywilejowanymlub polityczno-ideologicznym:
politycy, prawnicy, pracownicy aparat siłowych
i administracyjnych, pracownicy agentur wpływu
medi, agencji reklamowych oraz lobbystycznych.


Przeciwni są
ludzie posługujący
się
kłamstwem
- ludzie nieuczciwi.


Do przeciwnik można
zaliczyć
także
ludzi intelektualnie niechlujnych, bagatelizujących
problem oraz tych, ktzy zwątpili
np. podporządkowani
przedsiębiorcy.Przeciwne są
grupy, kte stawiają
аragmatykęponad
wartościami.
Ponadto grupy określane
mianem konformiści
lub lemingi.

Wszyscy, dla swych nieuczciwych
praktyk i nieuczciwych zysk wykorzystują
wady systemu zainfekowanego systemowym bezprawiem opartym o
stalinowską
doktrynę
prawną.
Skutki systemowego bezprawia?


Świat
podzielił
się
na bardzo bogatych oraz pozostałych:
biednych i bardzo biednych. (według
wielu źreł:
1 % populacji dysponuje ponad 90% światowego
majątku
- niebawem 1% posiadać
będzie
99% majątku)
Ta tendencja narasta. Klasa średnia
(średni
i drobni przedsiębiorcy)
od dawna się
kurczy, biednieje, traci siłę
oraz polityczną
i gospodarczą
moc w końcu
podporządkowuje
się
(zaprzedaje) i zaczyna służyć
tym bardzo bogatym lub (rozczarowana) totalitarnym ideologiom.
Tendencja przesuwania władzy
oraz majątku
światowego
w kierunku najbogatszych a mizerii w kierunku pozostałych
wzrasta efekt systemowego bezprawia.

Polska znalazła
się
w czołce
rankingu najbardziej wyzyskiwanych kraj świata
efekt systemowego bezprawia.

Tak działa
system w ktym ukształtowało
się
bazujące
na stalinowskiej doktrynie prawnej systemowe bezprawie.

Nierności,
same w sobie, nie są
niesprawiedliwe i niepraworządne.
Niesprawiedliwe i bezprawne jest to w jaki spos powstają.
Powstają
w spos oszukańczy
i na bazie łamania
prawa - pod parasolem systemowego bezprawia i za pomocą
stworzonego dla tego celu narzędzia:
stalinowskiej doktryny prawnej - łamania
WZORCモW.
Taki parasol rodzi mechanizm neowyzysku, neoniewolnictwa, neorasizmu
oraz chorych ideologii ...

Bez zmiany paradygmatu
rozstrzygania nic się
nie zmieni. Politycy tego nie zmienią
to nie leży
w ich interesie. Zmianę
może
spowodować
przywrenie WZORCモW.
Ustawa WZORCE zmieni paradygmat orzekania -wprowadzi system korekty
poprawności
decyzji Kahneman. Przywri sprawiedliwość
...to ustawa merytoryczna, nie jest skierowana przeciwko ludziom ...Stalinowska doktryna prawna
wyparła
etykę
i moralność
ze strefy aksjologicznej a Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Powszechną
Deklaracją
Praw Człowieka
ze strefy normatywnej. Wyparła
prawdę
i logikę
z przestrzeni analitycznej. Wyparła
hierarchię
wartości
i hierarchię
przepis. Wyparła
także
WZORCE istotne obowiązki
prawne. To istna kakofonia bezprawia.
O procesie tym wspominał
Prezydent USA Barack Obama w swej pożegnalnej
mowie (lepiej późno
niż
wcale). On nazywał
to жykorzystywaniem luk prawnychi odnosił
się
bardziej do polityki USA. Nie przedstawił
głębokiej
analizy. O problemie tym rnież
mił
6 lipca 2017 w Warszawie Prezydent Donald Trump. On użył
innej retoryki odnosił
się
do biurokracji - siły
niszczącej
obywateli własnego
państwa
i własne
państwo
W Polsce o tym nie mi nikt poza grupą
niesłyszalnych-
pokrzywdzonych przez systemowe bezprawie wymiaru sprawiedliwości
Polak.

My nazywamy to systemowym
bezprawiem opartym o гtalinowską
doktrynę
prawną
To wynik głębszej
analizy oraz doświadczeń
niedostępnych
zwykłym
ludziom - stąd
trafniejsze określenie
proces i prawidłowości
zachodzących
w sferze regulacji systemu oraz regulacji naszym postępowaniem.
Analizę
przeprowadziliśmy
na podstawie badań
polskiego modelu wymiaru sprawiedliwości
prowadzonych w latach 2007 - 2017. Następnie
stwierdziliśmy,
że
wnioski naszej analizy odpowiadają,
w różnym
stopniu, funkcjonowaniu wymiar sprawiedliwości
w innych krajach, szczegnie w tych wcześniej
dotkniętych
totalitarnymi ideologiami krajach europejskich.
Przedstawiamy teraz wersje
skrone definicii niezbędnych
do zrozumienia naszej analizy.


Pełne
definicje, pełna
analiza oraz dowody są
w opracowywaniu. Więcej
odczytać
można
tu: sad-nad-sedziami.com lub wdeska.wordpress.com lub Grupa poparcia
Waldka Deski i jego drewnianej szopy oraz Sąd
nad Sędziami
na fejsbuku
„wyparcie жyparte
wartościdow
przeprowadzony przez prof. Zygmunta Baumana opublikowany w książce
Нowoczesność
a Zagłada-
ignorowanie aż
do unieważnienia
moralności

WZORCE


a. systemowo niedopełniane
(łamane)
przez sędzi,
urzędnik
i przedstawicieli władz
obowiązki
prawne

b. projekt ustawy, ktej celem
jest uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości
poprzez przywrenie WZORCモW
- najwyższa
racja stanu Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje powołanie
Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego nazwanego Оbywatelski
Instytut Konstytucyjny - Sąd
nad Sędziami,
Urzędnikami
i Przedstawicielami Władzoraz
Trybunału
Obywatelskiego o ograniczonych i ściśle
określonych
kompetencjach.

obowiązki
prawne zwane WZORCAMI - wyodrębniliśmy
6 istotnych obowiązk:

I. - stosowanie przepis
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej lub Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka
i Obywatela;

II. - stosowanie hierarchii
wartości/przepis
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej lub Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka
i Obywatela;


III. - jednakowo wnikliwe
odnoszenie się
do argument wszystkich stron postępowania
(podłoże
powszechnej praktyki manipulowania faktami i dowodami przez sędzi);

IV. - stosowanie logiki;

V. - stosowanie prawdy;

VI stosowanie języka
prawnego nie oderwanego od rzeczywistości
i nie fałszującego
rzeczywistych proces i zdarzeń.

język
prawny narzędzie
manipulacji prawdą
oraz logiką,
zespół
przepis, procedur oraz rutynowych działań
tworzący
wynaturzoną
rzeczywistość
prawną
różną
od rzeczywistej, nie służący
sprawiedliwości,
logice ani prawdzie - służący
przymusowi ... jeśli
ma być
wartościowy
musi opisywać
stan zgodny ze stanem rzeczywistym bez pominięć
i przekłamań
- rzadko opisuje stan odpowiadający
rzeczywistym zdarzeniom


Systemowe łamanie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powszechne
жyparcieignorowanie, pomijanie przepis Konstytucji lub nawet
otwarte podważanie
sensu Jej przepis przez sędzi
- rezultat stalinowskiej doktryny prawnej. Nie traktowanie
Konstytucji jako prawa lecz jako intencję.
Nagminnie (systemowo-doktrynalne) podważanie
sensu artykułu
8 Konstytucji. Brak ustaw zapewniających
stosowanie Konstytucji, niedopełnienie
artykułu
236 KRP Zupełna
nieznajomość
litery Konstytucji interpretacja przepis Konstytucji według
stalinowskiej doktryny prawnej ...

Hierarchia wartości
konstytucyjnych - hierarchia przepis konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej sekwencja artykuł
Konstytucji RP konstytuująca
hierarchię
wartości
konstytucyjnych najważniejszą
część
Konstytucji: kolejno art. 30, 31, 64, 1, 32, 13 oraz dalsze ...
(zarno w praktyce prawnej jak i w nauce akademickiej hierarchię
przepis rozumie się
inaczej niż
to zostało
zdefiniowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rezultat
stalinowskiej doktryny prawnej)

Stalinowska doktryna prawna
rutyna poprzedniego systemu: жyparcieWZORCモW,
etyki i moralności.
Odwrenie oraz unieważnienie
hierarchii wartości/przepis.
Orzekanie na podstawie jednego przepisu z pominięciem
sumienia, moralności
i konstytucyjnej hierarchii wartości/przepis.
Nie traktowanie Konstytucji jako Prawa. Pogląd,
w ktym państwo,
grupy polityczne lub ideologiczne, oraz sama ideologia są
ważniejsze
od człowieka.
Stan prawny różny
od deklarowanego. Cel prawny różny
od deklarowanego. Wynaturzony przymus prawny Wynaturzona
rzeczywistość
prawna różna
od rzeczywistości
faktycznej. Niesprawiedliwe, niemoralne, ugruntowujące
systemowe bezprawie linie orzeczeń;

Doktryna konstytucyjna doktryna
przeciwstawiająca
się
totalitarnym ideologiom

a. zespół
hierarchicznych wartości,
niezależnych
od wyznawanego światopoglądu,
ktymi kierują
się
uczciwi ludzie na całym
świecie,b. głna
treść
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zawarta w hierarchii
wartości/przepis
Konstytucji wprowadzająca
wartości
ze sfery aksjologicznej do normatywnej;

Systemowe bezprawie stan,
w ktym WZORCE, niezbite dowody, logika oraz prawda a także
normalna, rzeczywista rzeczywistość

dla sędzi
niewidoczne zostały
wyparte. Widoczna pozostaje jedynie skrzywiona i wynaturzona, lub w
najlepszym razie niepełna,
rzeczywistość
prawna - istotnie różna
od rzeczywistej. Wśr
zwykłych
ludzi zaczyna przeważać
stan, w ktym przestaje się
odczuwać,
że
jest się
oszukiwanym i okradanym i traktuje się
taki stan jako normalny. Systemowe
(niezwalczane przez państwo
- Wymiar Sprawiedliwości)
łamanie
obowiązk
prawnych nazywanych WZORCAMI w tym łamanie
hierarchii wartości/przepis
odpowiednio KRP oraz PDPCz i O.


Petryfikacja systemowego
bezprawia przez sędzi
sankcjonowanie złych,
niemoralnych, złodziejskich
praktyk przez Wymiar Sprawiedliwości
poprzez kształtowanie
określonych
linii orzeczeń,
niewypełnianie
przez sędzi
obowiązk
zwalczania zarno złej
litery prawa jak i złych,
szkodliwych przeczeń

Praworządność
rządy
za pomocą
przymusu prawnego;


Totalitarne ideologie ideologie
zabronione w Polsce art. 13 KRP

Uprzywilejowane grupy grupy
beneficjenckie systemowego bezprawia. Przykład:
ktoś
na działkę,
chce pobudować
dom, stara się
latami o zgodę,
nie otrzymuje jej, zrezygnowany sprzedaje działkę
za bezcen. Nabywca bez trudu otrzymuje zgodę,
ktej nie аotrafił
uzyskaćpoprzednik
stawia dom, sprzedaje, realizuje bezprawny zysk istotą
jest systemowo bezprawna zasada stosowania prawa

Nieznana (nieobecna w dialogu
publicznym) litera Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jaka jest,
co konstytuuje ? Konstytuuje hierarchię
wartości
konstytucyjnych część
nadrzędną
nad całą
Konstytucją
... Konstytucję
rzeczypospolitej Polskiej - należy
poznać
i wypromować
jej faktyczną
treść
przede wszystkim należy
rozumieć
i stosować
Konstytucję
zgodnie z Jej duchem a nie według
stalinowskiej doktryny prawnej ugruntowanej wcześniej
rutyny

neowyzysk

neoniewolnictwo

neorasizm

Wymiar Sprawiedliwości
to układ
nerwowy systemu politycznego i społecznego,
to regulator systemu i matecznik bezprawia jednocześnie
tu koncentruje się
źrło
zła
- lub dobra. Zapadające
tu rozstrzygnięcia
decydują
o tym, co zaczyna przeważać:
dobro czy zło,
kłamstwo
czy prawda, matactwo czy logika, sprawiedliwość
czy bezprawie, hierarchiczne wartości
Konstytucji RP i PDPCiO czy stalinowska doktryna prawna, wspne
wartości
największych
światowych
religii i cywilizacji czy stalinowska doktryna, nauka Jezusa
Chrystusa, JPII, Dalay Lamy, Papierza Franciszka czy stalinowska
doktryna, ideologie dobra czy ideologie totalitarne ...
Rozstrzygnięcia
wymiaru sprawiedliwości
wpływają
rnież
na to jak zwykli ludzie zaczynają
oceniać
i wartościować,
w końcu
na to, jaki system wartościowania
(kultury) zaczyna się
kształtować

Systemowe bezprawie to rak
systemu rozrasta się
nieprzerwanie i bezwzględnie,
po drodze niszczy tych, ktzy prują
się
przeciwstawić
DNA systemowego bezprawia jest stalinowska doktryna prawna. Systemowe
bezprawie oraz stalinowska doktryna są
niewidoczne dla aparatu wymiaru sprawiedliwości
i nie są
przez niego zwalczane ba, są
osłaniane,
chronione i dokarmiane przez sędzi
oraz wymienione grupy.
Systemowe bezprawie oparte na
stalinowskiej doktrynie prawnej nie wzięło
się
samo z siebie, jako naturalny efekt walki dobra ze złem
lub naturalnych błęd.
To efekt stalinowskiej doktryny a ta jest rezultatem określonych
ideologii, dogmat i doktryn spośr
ktych decydującą
rolę
odegrały
ideologie totalitarne konieczność
podporządkowania
obywateli rządzącym.
Stalinowska doktryna wywiera decydujący
wpływ
na kształtowanie
określonej
linii orzecznictwa.

Po jednej stronie stoją
dyktatorzy lub najbogatsi wraz z służebnymi
im grupami po drugiej ofiary.
Po jednej stronie stoi
stalinowska doktryna prawna a po drugiej stronie etyka, moralność
i wartości.


Gdzie w przestrzeni normatywnej
najlepiej zdefiniowane zostały
te zasady? W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzorze dla
Konstytucji: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i obywatela.
Należy
zlikwidować
systemowe bezprawie likwidując
stalinowską
doktrynę
prawną
za pomocą
ustawy WZORCE.

To jest możliwe
i proste: 6 WZORCモW
zaaplikowanych najpierw sądom
i sędziom
powinno doprowadzić
do likwidacji 6 patologicznych czynnik, kte decydują
o prawidłowości
wyrok ... być
może
należałoby
dodać
jeszcze dwa WZORCE ...
Tysiące
afer i krzywd, przesuwanie władzy
i majątku
w kierunku najbogatszych mogło
zaistnieć
tylko tam, gdzie sędziowie
w swych rozstrzygnięciach
kierowali się
stalinowską
doktryną
zamiast doktryną
konstytucyjną,
gdzie obowiązki
prawne zwane wzorcami są
niewypełniane.
Widoczne to jest z różnym
natężeniem
w różnych
krajach jaskrawo widoczne w Polsce. Polski Wymiar Sprawiedliwości
posłużył
jako model powyższej
analizy.

Określamy
to mianem systemowego
bezprawia -
wśr
zwykłych
ludzi zaczyna przeważać
stan, w ktym przestaje się
odczuwać,
że
jest się
oszukiwanym i okradanym.
Najwyższą
racją
dla Polski oraz całego
świata
jest PRAWORZĄDNOŚĆ
rozumiana jako praworządność
oparta na WZORCACH i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce.
Na świecie
powinna praworządność
opierać
się
na WZORCACH i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela. Konstytucja RP jest w swej głnej
części
tożsama
z Powszechną
Deklaracją.
Polska nie ma zbyt wiele atut!
Praworządność
wypływająca
z naszej historii, doświadczeń,
bohaterskiej postawy oraz istoty naszej kultury różnej
od kultur Wschodu i Zachodu może,
i powinna, stać
się
naszym największym
atutem i wartością
w polityce międzynarodowej
(podobnie jak dla Izraela jest holokaust).

Tak się
może
stać,
ale pod warunkiem, że
sami wcześniej
poradzimy sobie z problemem systemowego bezprawia, problemem
stalinowskiej doktryny prawnej, problemem nieznajomości
naszej Konstytucji i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela.

Poradzimy sobie tylko wtedy,
jeśli
wprowadzimy ustawę
WZORCE.
Wtedy obok chwalebnego pokolenia
II Wojny Światowej
a potem pokolenia Solidarności
ponownie staniemy się
przykładem
i wzorem dla innych narod.

Przypomnijmy Deklarację
podpisały
prawie wszystkie kraje na świecie
a Konstytucja jest Najwyższym
Prawem RP - to są
akty obowiązujące,
a więc
wiążące
...
Mamy merytoryczną
koncepcję
praworządności.
Opisaliśmy

w projekcie ustawy autorstwa Waldemara Deski WZORCE.

My chcemy, aby praworządność
zawsze uwzględniała
wyżej
wspomniane wartości
oraz hierarchię
tych wartości.
Tak jak to zostało
ukonstytuowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela. Podkreślmy
jest to niekwestionowany najwyższy
dorobek ludzkości
- wszystkich religii i wszystkich cywilizacji. Nic lepszego dotąd
nie wymyślono.


Dlatego chcemy aby PRAWORZĄDNOŚĆ
i SPRAWIEDLIWOŚĆ
była
oparta o Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej i WZORCE w Polsce a na świecie
o Powszechną
Deklarację
Praw Człowieka
i także
WZORCE. To jedyny spos na uzdrowienie najpierw Wymiaru
Sprawiedliwości
a potem całego
obszaru politycznego, gospodarczego i społecznego.
To rnież
dobry spos na powszechną
odnowę
moralną
W dalszej części
wyjaśnimy
czym są
WZORCE.
Uzdrawianie należy
zacząć
od sędzi.
Tu mieści
się
jądro
złych
lub dobrych rozstrzygnięć.


Każde
państwo
opiera się
na prawie, prawo to przymus prawny. Przymus prawny jest środkiem
i narzędziem
realizacji cel państwa
cele bezpośrednie
państwa
nie mogą
abstrahować
od celu najwyższego
praworządności
opartej na sprawiedliwości.

Prawo to przymus! Wykonawcą
prawa, czyli przymusu prawnego, jest państwowy
aparat siłowy.
Aparat siłowy
to: Wymiar Sprawiedliwości,
prokuratura, policja, wojsko, administracja

Wymiar Sprawiedliwości
powinien być
wyjęty
z pełnienia
tej roli a pełni.
Nie może
być
ślepym
i posłusznym
wykonawcą
koncepcji politycznych - prawa stanowionego przez polityk.
Powinien pełnić
rolę
arbitra i regulatora w oparciu najpierw o WZORCE i konstytucyjną
hierarchię
wartości
(etykę
i moralność)
a potem dopiero o pozostałe
przepisy prawa.Należy
wyłączyć
Wymiar Sprawiedliwości
z tej funkcji oraz z tej przestrzeni.

Aktualny cel państwa,
koncepcja polityczna rządzących
nie może
być
dla sędzi
nakazem najwyższym
...
Rozróżniamyprawo jako literę
prawa litera prawa służy
zdefiniowaniu koncepcji politycznych rządzących

realizacja prawa wykonywanie
litery prawa za pomocą
przymusu prawnego ...


Zarno 1 jak i 2 nie mogą
uchybiać
WZORCOM
Praworządność
definiujemy jako państwo
prawa realizowanego w oparciu o WZORCE, KONSTYTUCJĘ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Polsce oraz POWSZECHNĄ
DEKLARACJĘ
PRAW CZŁOWIEKA
i OBYWATELA na świecie.


Nasze Założenia.

Prawo (ustawy, rozporządzenia)
oraz stosowanie prawa (wyroki, postanowienia) muszą
być
zgodne z każdym
z 6 WZORCモW
- oznacza to zgodność
rnież
z Konstytucją
oraz z najwyższymi,
wspnie podzielanymi wartościami.

Uchybienie wobec WRORCA oznacza
nieprawidłowość
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie uchybienia wobec WZORCA oznacza unieważnienie
wyroku, postanowienia oraz obowiązek
korekty wyroku, postanowienia lub jego obrony.

Państwo
praworządne
i sprawiedliwe to takie państwo,
którego system - praworządność
(prawo i wykonywanie prawa przymus prawny) podlega powyższymi
wartościami.

ukonstytuowana w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej hierarchia wartości
jest odpowiednikiem moralności
i etyki w sferze normatywnej