Systemowe Bezprawie III RP - systemowe łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Głos społeczny, ponad-prawny. Fakty, dowody, analiza, ocena, propozycja naprawy.

Dziesiątki znanych spraw, Olewnik, Nicia, Wach, Kękuś, Jachnik, ... „Barwy Bezprawia” „Państwo w Państwie”… dziesiątki tysięcy mniej znanych oraz setki tysięcy jeszcze mniej znanych D1 ... Wspólny mianownik zawsze ten sam: poczucie rażącej niesprawiedliwości i niezgody z jednej strony, strony społecznej - oraz zawsze ta sama odpowiedź z drugiej strony, Wymiaru Sprawiedliwości: „to tylko frustracja niezadowolonych ... u nas wszystko w porządku ... najwyżej uchybienia lub błędy” D2 …

Nie!
Tego nie można tak zostawiać – mamy do czynienia nie tylko z nieodwracalnymi krzywdami D3 ... wypieraniem moralności, etyki i sumienia ale łamaniem Najwyższego Prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – a więc systemowe bezprawie! D4

Czas przejrzeć na oczy - łamanie Konstytucji nie jest w Polsce  uznawaneza przestępstwo! D5

Konstytucja do tej pory jest nie zastosowana D6, jest nieznana D7 oraz systemowo łamana D8

Trzeba Ją poznać,  zrozumieć, spopularyzować i wdrożyć D9 ... i dopuścić głos społeczny D10

Brak systemowej reakcji D11, brak kroków zmierzających ku naprawie, brak pomysłu D12 – marazm! Nawet jedna sprawa nie powinna być pozostawiona bez pozytywnego rozstrzygnięcia, a takich spraw jest setki tysięcy! D13

System bezprawia zamyka się, uszczelnia, broni stanu rzeczy i posiadania D1. Prawnicy zamykają się w swoich kręgach, izolują się D14 ...

Prezesi SN, NSA, WSA, Prokurator Generalny, Prezydent jako strażnik Konstytucji - osoby odpowiedzialne nie odpowiadają na inicjatywy, milczą D15 lub co najwyżej: Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf cyt: „ … polskim sądom nie są potrzebne specjalne ustawy, presja i nieufność lecz przyjazna współpraca ...” D16 - nie chcą zmian D17 Debaty medialne – mydlenie oczu -D18 .…

Tysiące krzywd: śmierci, kalectwa, zrujnowane życia, rodziny, absurdy prawne – sprawcami lub narzędziami są Sądy, Urzędnicy oraz Przedstawiciele Władz D19 … i nic? ... „drobne uchybienia” D20…tak ma wyglądać Wymiar Sprawiedliwości?

Dysonans poznawczy i rozwarstwienie społeczne coraz większe D21, zaufanie i kapitał społeczny dramatycznie spada, ład wartości rozchwiany, wiara w sprawiedliwość zanikła …Narasta przekonanie o skorumpowanym, mafijnym Wymiarze Sprawiedliwości, Urzędniczym, Rządzącym D22…

Z drugiej strony, Wymiar Sprawiedliwości, zamiast załatwiać sprawy sprawiedliwie, uczciwie i do samego końca, oskarża bezpodstawnie krytyków o frustrację, kieruje ich przedstawicieli na przymusowe badania psychiatryczne, prokuruje fałszywe dowody w celu ich skompromitowania, itd. D23 …

Arogancja przedstawicieli prawa ufundowana na niekonstytucyjnym dogmaciesłuszności prawa oraz swoich działań D24 a także na poczuciu bezkarności D24. Rośnie Pogarda, arogancja, krętactwo - paliwo ideologii totalitarnych odgrywa w procesach społecznych coraz silniejszą rolę ... D25 ...

Pączkuje liczba organizacji społecznych, których celem jest walka z Wymiarem Sprawiedliwości D26… tak, z Wymiarem sprawiedliwości a nie z bezprawiem Wymiaru Sprawiedliwości! Coraz częściej Sędziowie postrzegani są jak przestępcy, jak ludzie o złych intencjach, którzy zawsze stoją po stronie systemowej przemocy – nigdy po stronie sprawiedliwości D27… Coś jest na rzeczy – sprawa wymaga badań! Przyznają to sami Sędziowie ale zaraz dopowiadają: „Trudno, taka nasza rola, takie jest prawo – musimy je stosować”

Nie
!W ten sposób stosować prawa już nie można - obowiązująca Konstytucja na to nie zezwala! Takie wykonywanie prawa to zwykłełamanie Konstytucji, to stosowanie prawa według stalinowskiej doktryny. Tak się mówi tylko wtedy, gdy Konstytucji nie traktujesię jak prawo D28- a stalinowska doktryna prawna minęła D29. ...czyżby D30.? Nie można dłużej działać z wyłączonym sumieniem, moralnością, etyką czy teologią D31.

Prawo Najwyższe tego zakazuje D32. Tonieprawda, że Konstytucji nie da się stosować D33 - tak było ale minęło! Obudźmy się … przepisy Konstytucji RzeczpospolitejPolskiej należy stosować zawsze, wszędzie i bez żadnego wyjątku D34… Samo zastosowanie Konstytucji wyeliminuje większość patologii Wymiaru Sprawiedliwości D35.

Osób poszkodowanych przez bezprawie oraz świadomych bezprawia Wymiaru Sprawiedliwości przybywa D36. Ich postawa oraz język radykalizuje się D36 - nie mają już nic do stracenia. Wieloletnie walki o sprawiedliwość nie przynoszą efektu. Niezbite dowody to za mało D37. Działacze społeczni biją głową w mur. Napotykają obojętność D38, brak reakcji D39, obronę stanu rzeczy D40, wzajemne krycie i wzajemne osłanianie wzajemnych nadużyć Sędziów, Prokuratorów, Policjantów D41, lub automatyczne i bezpodstawne oskarżenia o „frustracje” D42 - systemowe bezprawie!!! Głos Sędziów uczciwych, jeśli jest, nie przebija się D43 ... Zawierucha w Sejmie i w Trybunale Konstytucyjnym odbierana jest jako walka o koryto … Spodziewane zmiany nie przyniosą poprawy, doprowadzą do upolitycznienia… D44.Tak jak jest też nie może pozostać dłużej. Stan faktyczny oparty
jest na systemowym, bezkarnym fałszu D45 i kłamstwie D46, jestdostrzegany i budzi sprzeciw - Kłamią również Sędziowie ...Poczucie bezsilności rodzi radykalizację, pojawiają się pierwsze żądania: rozstrzelać i powymieniać wszystkich Sędziów, Prokuratorów D1 47… Sejmowe inicjatywy zmierzają w kierunku drastycznych zmian … na gorsze D48 … ponieważ oparte są na wynikającym ze złych doświadczeń D49 przekonaniu, że na Sędziów nie ma siły i należy ich powymieniać … brak pogłębionej diagnozy, wiedzy, studiów …Czas przestać chować głowę w piasek. Czas zmierzyć się z systemowym bezprawiem, dotrzeć do źródeł problemów, zrozumieć ich naturę, zrozumieć naturę systemowego bezprawia III RP. Naprawić zło innym sposobem niż dotychczasowe – te były, są i będą bezskuteczne D50. Ponieważ koncentrują się na odwecie ipolitycznej kontroli D51 oraz
zakładają przyzwolenia D52, które usystematyzowałem następująco:

ignorowanie Prawa Najwyższego – Konstytucji

ignorowanie hierarchii wartości/przepisów

ignorowanie zasady dobra/racji wszystkich uczestników

ignorowanie zasady logiki

ignorowanie zasady prawdy

ignorowanie języka konkretu, prawdy i logiki zastąpionego językiem prawa manipulacje formalne


Wymienione przyzwolenia to w mojej analizie istota systemowego bezprawia - sątypowe, powtarzalne, bezkarne i nieodwracalne. To jednocześnie największe bolączki Wymiaru Sprawiedliwości oraz zaniedbywane i niewypełniane obowiązki wszystkich uczestników kultury prawnej, nie tylko Wymiaru Sprawiedliwości D1 - dotyczą Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz oraz całej sfery kultury prawnej: wykonywania, wymierzania i stanowienia prawa …

Należy podkreślić:
wymienione bolączki/przyzwolenia nie stanowią obecnie podstawy do rewizji wyroków D1 praktykę przyzwoleń sankcjonują najwyższe autorytety prawne D1, np: wybrany do Trybunału Konstytucyjnego Roman Hauser - Sędzia NSA D1...A więc systemowe bezprawie! Nie pozostaje już nic innego jak przedstawić dowody, przykłady, analizy ...Uczynię to w dwóch wykładach, zapraszam … przedstawię również propozycję naprawy sposobem znanym w matematyce i naukach ścisłych…Pierwszy wykład to
krytyka, dowody oraz przedstawienie następujących zagadnień:

1. Nowa jakość Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

a. znaczenie i przełomowa rola Konstytucji, art: 8, 13, 30, 31, 64...
b. Konstytucja suplementem sumienia, moralności, etyki, teologii ...
b. hierarchia wartości i przepisów Konstytucji
c. powszechność, uniwersalność i szczegółowość przepisów Konstytucji
d. przepisy Konstytucji nie do stosowania?

2. Systemowe łamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

a. (nie)konstytucyjne dogmaty
b. Konstytucja a rutyna PRL
c. rola totalitarnych ideologii w systemie konstytucyjnym
d. Konstytucja pustą literą prawa
e. przepisy Konstytucji nie do stosowania?
f. odwrócenie
hierarchii przepisów
g. (nie)konstytucyjny język prawny
h. manipulacje przepisami

3. Odwrócona hierarchia wartości

a. zniesienie hierarchii wartości
b. w szponach stalinowskiej doktryny prawnej

4. Język prawny
 
a. wirtualna rzeczywistość prawna a rzeczywistość
b. język prawny barierą pomiędzy obywatelem a Wymiarem Sprawiedliwości
c. język prawny narzędziem bezprawia i przymusu zamiast sprawiedliwości
d. język prawny narzędziem fałszowania rzeczywistości
e.język prawny narzędziem przestępczości

5. Stalinowska doktryna prawna

a. rys historyczny
b.istota i charakterystyka doktryny
d. rola i znaczenie Konstytucja przestaje być prawem w doktrynie zwyrodnienia systemowea. wypieranie moralności, etyki, teologii - ładu wartości
 b. rola arogancji i pogardy w procesach
prawnych i społecznych
 c. systemy mafijne Wymiaru Sprawiedliwości
 d. Wymiar Sprawiedliwości narzędziem przestępstw i przestępców e. trwałość bezprawia
f. bariera ochronna bezprawia Przedstawienie sekwencji wybranych przykładów (z ograniczeniem do przykładów bezprawia Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz) stanowiących podstawę powyższych
wniosków:

Drugi wykład to pozytywy:„Systemowe bezprawie a lekarstwo,

adaptacja systemu znanego w naukach ścisłych. Ustawa o „WZORCACH””
założenia ustawy o WZORCACH - pomysł polega na przymuszeniu Sędziów do wypełniania wymienionych we WZORCACH obowiązków bez zmiany ustawy o ustroju
sądów anie Konstytucji

a. założenia
b. cel
b. zakres


Instytut „Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz - pozaprawny,
pozapolityczny

Trybunał ObywatelskiMoment bezwładności postępu systemowego bezprawia

Konieczność podjęcia badań

Konieczność popularyzacji Konstytucji


Przykłady:– wyrok WSA Sygn.akt II SA/Lu 479/09 z 12 kwietnia
2010, podtrzymany przez NSA Sygn. Akt II OSK 1986/10 z 13 stycznia 2012,skarga do Prezesa WSA … i inne


Waldemar Deska