DOKUMENT GŁÓWNY

Słowo wstępne:

Wstępne założenie projektu
„Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego - Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i
Przedstawicielami Władz, OIK – SnSUPW” – jest jeszcze niedokończone,
nieuporządkowane i nieusystematyzowane. Zdaję sobie sprawę: ten dokument
powinien liczyć kilkaset stron. Jednak zdecydowałem się poddać go pod ocenę
debaty publicznej jak najszybciej. To ważniejsze, licznik bije. Resztę poprawek będę/będziemy wnosić i zmieniać na
bieżąco. Chciałbym aby OIK – SnSUPW stał się naszym wspólnym dziełem.

Do tej idei doprowadziła mnie
analiza serii procesów sądowych i przerażająca konstatacja: Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej jest systemowo łamana. Nadal góruje nad Nią
stalinowska doktryna prawna[1] i … brak chęci aby ten stan
zmienić - Prezydent oraz Organy
państwowe nie wypełniają swej konstytucyjnej roli strażnika Konstytucji!

Konstytucja jest jedynym
dokumentem, który dobrze chroni wolności i prawa człowieka - to najlepszy akt
prawny na świecie. Jej pierwsze trzy rozdziały to najwyższa humanistyczna
zdobycz ludzkości. Konstytucja to sumienie, gwarant i regulator relacji
państwo-obywatel oraz wszystkich pozostałych procesów: prawnych, społecznych,
politycznych, ekonomicznych ... Konstytucja powinna być traktowana jak świętość
– tak nakazuje prawo, moralność, sumienie oraz logika.

Jeśli ten regulator jest
doktrynalnie łamany nie dziwi, że namnożyło się tak wiele bezkarnych
okrucieństw i krzywd zadawanych obywatelom w „majestacie prawa” przez Sędziów,
Urzędników i Przedstawicieli Władz.

Organizujemy się po to, żeby ten
problem poruszyć, nagłośnić i podjąć bardziej skuteczne kroki aby wymusić na
Sędziach, Urzędnikach i Władzy Praworządność i Sprawiedliwość.

Tak! Chcemy wymusić Praworządność i Sprawiedliwość!

Zaproponujemy środki lepsze od dotychczasowych bo takie, które spowodują, że uczciwi Sędziowie i Urzędnicy sami będą chcieli z nich korzystać a nieuczciwi ... odejdą – zaproponujemy narzędzia przymuszające do wypełniania powszechnie lekceważonych.

Zaproponujemy, znany w naukach ścisłych, mechanizm samokontroli i samooczyszczania, który najpierw zlikwiduje zło i błędy: … systemowo i ideologicznie złe stosowanie prawa (praworządność), potem odsunie złych Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz, w końcu przywróci możliwości odwoławcze od złych rozstrzygnięć (sprawiedliwość), na sam koniec przywróci dobre stanowienie prawa – Praworządności i Sprawiedliwość.

Sędziom, Urzędnikom i Władzom powiemy: „Idźcie Prex z Dura Lex”, a także: „Idźcie Prex z wieloma niekonstytucyjnymi dogmatami oraz wyalienowanym językiem prawnym - prawo (oraz język prawny) ma służyć sprawiedliwości a nie przymusowi ani manipulacjom;

1 PRL-wska praktyka/rutyna prawna

Powiemy: Idźcie Prex z usłużnością wobec stalinowskiej doktryny prawnej oraz  totalitarnych ideologii – wykonywanie prawa ma być podporządkowane Konstytucji a nie ideologiom;

Powiemy: niekonstytucyjne dogmaty stosowane w Wymiarze Sprawiedliwości nie mogą być podstawą manipulacji, krętactw oraz krzywd i okrucieństw zadawanych przez Sędziów, Urzędników oraz Przedstawicieli Władz;

Powiemy: rozstrzygnięcia muszą być sprawiedliwe i oparte na literze Konstytucji oraz na konstytucyjnej hierarchii wartości, na logice i prawdzie a nie na dogmatach;

Powiemy: idźcie Prex ze ślepym i tępym wykonywaniem prawa – uwzględniane muszą być wszystkie argumenty i dobro wszystkich uczestników postępowania a nie tylko te związane z wątkiem danego przepisu;

Powiemy: uzasadnienia wyroków i rozstrzygnięć muszą być oparte o prawdę i napisane językiem logicznym, konkretnym i zrozumiałym dla wszystkich nie tylko dla klanu prawniczego;

Dokument ten wymaga wielu uzupełnień, dowodów oraz obrony. Brak czasu … uzupełnienia dostarczę/dostarczymy potem, obronę również. Teraz ten roboczy, nieukończony dokument przesyłam do przemyśleń, niech stanie się zaczynem pozytywnych zmian.

Zapraszam wszystkich do współpracy w tworzeniu tego dokumentu.

Waldemar Deska


WSTĘP:

Żyjemy w czasach zbyt dużej ilości absurdów, zła, okrucieństw, krzywd i niesprawiedliwości zadawanych obywatelom przez Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz. Stanowione jest złe prawo, które samo z siebie generuje zło. To wygenerowane zło potęgowane jest przez systemowo złe wykonywanie i wymierzanie prawa. Na koniec, to już wygenerowane i spotęgowane zło jest uprawomacniane, co jeszcze bardziej potęguje zło … i nie ma od tego odwołania (rozstrzygnięcie są ostateczne) a to jeszcze bardziej potęguje zło. To systemowo wygenerowane zło przenika inne dziedziny życia gdzie generuje jeszcze większe zło – system pozbył się mechanizmu eliminacji błędów na każdym z etapów, te błędy stają się paliwem generującym systemowe zło.

Samogenerujący się rak toczy organizm prawny, społeczny i państwowy.

Wymiar Sprawiedliwości uległ zwyrodnieniu, stał się ośrodkiem generującym zło, niesprawiedliwość i niepraworządnoś
ć.

Stanowienie, wykonywanie i wymierzanie prawa to najważniejszy regulator wszystkich procesów państwowych – to praworządność. Możliwości odwoławcze od krzywd to sprawiedliwość. Jądrem jest Wymiar Sprawiedliwości.


Najwyższym normatywem jest Konstytucja.

Regulator ten, zamiast najwyższemu legalnemu prawu: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz moralności, etyce
ewentualnie teologii, nadal podporządkowany jest nielegalnej PRL-skiej rutynie
stalinowskiej doktryny prawnej oraz pokrewnym totalitarnym ideologiom - właściwościom
nowoczesnego społeczeństwa (Z. Bauman i setki socjologów)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest systemowo i ideologicznie łamana[2].

Prawo jest złe, gorsze jest jego wykonywanie, jeszcze gorsze jest jego uprawomocnianie … ale najgorsze, że nie ma żadnych legalnych możliwości odwołania, zadośćuczynienia, reperacji … zarówno poszkodowani jak i sprawiedliwość pozostają sami sobie, zapomniani i odtrąceni ...

Możliwości naprawy tego stanu obecnie nie ma, bo:

1. ... strażnicy Konstytucji: Prezydent, Sędziowie, Przedstawiciele Organów systemowo
nie wypełniają swego głównego obowiązku: stania na straży Konstytucji.

2.  Społeczeństwo zobojętniało na krzywdy wyrządzane innym – odwracanie wzroku

Prezydent, Sędziowie i Organy nie wypełniają swego obowiązku bo go nie dostrzegają. Nie dostrzegają bo nie nauczano go dostrzegać, bo nauczano nie wykraczać poza granice wirtualnej rzeczywistość dogmatów i pojęć języka prawnego.

Język prawny stał się barierą oddzielającą społeczeństwo (i sprawiedliwość) od świata prawnego.


Rutyna prawna (sposób myślenia i praktyka) zostały zaprogramowane według stalinowskiej doktryny odwróconej hierarchii wartości:
1.  Głos społeczny systemowo nie jest brany pod uwagę!

2.  Stanowienie złego prawa jest bezkarne!

3.  Wymierzanie prawa w sposób obrażający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jest bezkarne!

2. Dowód na stronie wdeska.wordpress.com

4.  Wynikające z bezkarności manipulacje prawem (odwracanie hierarchii wartości) są bezkarną
rutyną!

5.  Wynikające z powyższych okrucieństwa oraz brak możliwości odwołania się od nich oraz naprawy tego stanu stało się zabetonowaną rutyną.

To stan patologiczny ewoluujący, generujący i betonujący patologie.

System utwierdził się, zabezpieczył, zabetonował … i, stworzył, na bazie systemu/doktryny, strukturę mafijną: Władza, Media, Urzędnicy, Sędziowie. Patologie zapoczątkowane złym prawem powiększają Urzędnicy a uprawomocniając je potęgują Sędziowie
(nakładając na to własne interesy). Ta samogenerująca się patologia, jest podstawą stanowienia jeszcze gorszego, obarczonego nieusuniętym błędem, zwyrodniałego, generującego jeszcze większe patologie prawa, koło zamknięte – perpetum mobile w kierunku samodegenerującej się patologii.

Dlaczego tak jest? Według nas decydują o tym trzy podstawowe czynniki:
1.  niewyzbycie się z polskiej praktyki prawnej stalinowskiej doktryny (PRL-wskiej rutyny/praktyki), którą cechuje odwrócona hierarchia wartości. To nie tylko Sądy, Prokuratura i Policja ale także Uniwersytety, Urzędy, Instytucje … rutyna/doktryna wykonywania prawa przetrwała niezmieniona od czasów Stalinowskich;

2.  właściwości nowoczesnego społeczeństwa, których cechą jest wypieranie moralności, etyki oraz teologii z życia
publicznego – dowody przedstawił Zygmunt Bauman, setki innych socjologów a także Waldemar Deska;

3.  Brak powszechnej znajomości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako skutek

4. Brak świadomości jak bardzo praktyka prawna rozmija się z porządkiem oraz hierarchią konstytucyjną, jak bardzo wyalienowany jest „porządek prawny” od Konstytucji! Ta wada powszechna jest także pośród grup odpowiedzialnych za stanie na straży
Konstytucji);

5.  Brak dostosowania systemu prawnego do przyjętej w 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Konstytucja swoje a Sędziowie i Urzędnicy swoje

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest systemowo, ideologicznie łamana! Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie ma odzwierciedlenia w praktyce prawnej III RP. To więcej niż kryzys, to zapaść Wymiaru Sprawiedliwości oraz kultury prawnej III Rzeczypospolitej - Sędziowie odmawiają stosowana przepisów Konstytucji! Ponad najwyższe prawo wynoszą niższe w hierarchii przepisy. To patologiczny stan odwróconej hierarchii stalinowskiej doktryny, który umożliwia bezkarne manipulowanie prawem – to co jest uniwersalnym dobrem traktowane jest jak zło a to co jest uniwersalnym złem jak dobro. System kontroli, oceny oraz korekty pracy Sędziów, Urzędników, Prokuratorów, Polityków nie istnieje.
Odpowiedzialności zawodowej, prawnej, moralnej i etycznej za krzywdy i okrucieństwa brak.

Ubolewamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie jest powszechnie znana - 96% społeczeństwa nie czytało ani nie poświęciło refleksji Najwyższemu Prawu. Tak wynika z ankiet. To pogarsza sytuację.

Ubolewamy na brak zrozumienia jak bardzo wartościowym jest aktem prawnym i jak duże możliwości daje legalnemu
przeciwstawiania się patologii.

Ubolewamy, że Politycy, dla partykularnych celów, nie zdając sobie sprawy ani z wartości Konstytucji ani z katastrofalnych konsekwencji jej poniżania ani ze stanu faktycznego (braku wdrożenia w życie Konstytucji) opowiadają się za Jej zmianą. Wyrzucają dziecko z kąpielą, podcinają gałąź na której wszyscy siedzimy. To również wynikająca z
przedstawionej diagnozy choroba ...

Ubolewamy, że nieświadome społeczeństwo milczy.

Taki stan wynika z dominacji stalinowskiej doktryny odwróconej hierarchii wartości – ponad najwyższe
konstytucyjne wartości (Godność, Wolność, Własność) stawiane są wartości niższe związane z partykularnymi potrzebami władz lub potrzebami ideologii. Głos zabierają właściwie już tylko niesłusznie poszkodowani … bo solidarności w walce ze złem także zabrakło … istotę i treść pojęcia „solidarność” również odwrócono na: „ w imię solidarności podporządkuj się systemowi”

Ubolewamy, że powszechny w zdrowym i kulturalnym społeczeństwie odruch współczucia, lojalności i solidarności z
poszkodowanymi zamarł. Podobnie jak moralność, etyka czy teologie wyparty został przez wstydliwe zachowania, tu traktowane jako racjonalne.

Sprzeciwiamy się stanowi takiego bezprawia.

Jak się temu przeciwstawić?
Gdy sprawiedliwość, teologia, moralność, etyka, współczucie i solidarność (a także konstytucyjne wolności i
prawa człowieka) zostały już usunięte z życia publicznego, tym, którzy opowiadają się za dobrem, praworządnością i sprawiedliwością, pozostaje ostatnia legalna możliwość – Konstytucja. Prawo konstytucyjne jest po naszej stronie – bezprawie po ich stronie. Konstytucji nie można legalnie zakwestionować tak jak wcześniej uczyniono z moralnością, etyką, teologiami. Konstytucję się łamie, pomija lub niedostrzegalnie wypiera … zabezpieczając ten stan dogmatami np. rolą Trybunału Konstytucyjnego. Pozostawia nam to otwartą furtkę do walki o praworządność i sprawiedliwość … Konstytucja jest legalnym Najwyższym Prawem a Jej przepisy należy stosować bezpośrednio … to nasza nadzieja i punkt wyjścia ... Akty łamania Konstytucji nie ulegną przedawnieniu. Wierzymy, że przywrócenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej to nie tylko odwrót od bezprawia jako stanu doktrynalnego pomijania Prawa Najwyższego. To coś więcej. To przywrócenie moralności i etyki to praworządność i sprawiedliwości ...To uzdrowienie mechanizmu regulującego życie społeczne, który spowoduje uzdrowienie Państwa: powrót zaufania obywateli do Państwa, Państwa do obywateli oraz obywateli do obywateli. Dlaczego? Bo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest wybitnym aktem prawa najwyższego – to najlepsza Konstytucja na Świecie! Dobrze zabezpiecza wolności, prawa i obowiązki człowieka, świetnie je harmonizuje w relacjach państwo-wolności obywatelskie. Tworzy doskonały regulator, system nerwowy i kontrolny wszystkich procesów politycznych i społecznych.  Pisząc powyższe mamy na myśli pierwsze trzy rozdziały Konstytucji - wolności, prawa i obowiązki człowieka na tle ich relacji z państwem. Nie mówimy o części dalszej stanowiącej o ustroju państwa. Podkreślmy: Ta część Konstytucji jest ważniejsza, dużo ważniejsza, pozostała ma znaczenie drugoplanowe. Kwestionowanie wartości Konstytucji jest błędem, jest też aktem wynikającym z podporządkowania stalinowskiej doktrynie odwraconej hierarchii wartości!

Przywrócenie Konstytucji nie wystarczy.

Jako rozwiązanie kompleksowe proponujemy pakiet trzech ustaw:
1.  ustawę o Wzorcach - „Wzorce” … w opracowaniu

2.  ustawę o Obywatelskim Instytucie Konstytucyjnym Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz – „Sąd nad Sędziami lub SnS” … w opracowaniu

3.  ustawę o Obywatelskim Trybunale Konstytucyjnym - „Trybunał” … w opracowaniu

Dlatego:
1.  Powołujemy Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości;

2.  Przystępujemy do powołania Grupy Inicjatywnej „GI” w celu powołania Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego - Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz, OIK – SnSUPW. Pomysłodawcą i autorem idei jest Waldemar Deska.

3.

ŚCIEŻKI DOCHODZENIA DO POWOŁANIA OIK – SnSUPW:
1.  Referendum

2.  Uchwała Sejmu

3.  Współpraca z IHRC

CEL OIK – SnSUPW:
Celem ostatecznym będzie sprawiedliwe państwo prawne budzące zaufanie i poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości wśród swoich obywateli. Państwo, które ostatecznie wyrzekło się stalinowskiej doktryny prawnej oraz totalitarnych ideologii.

Osiągniemy to gdy:
1.  najpierw wymusimy na Sędziach, Urzędnikach i Przedstawicielach Władz podporządkowanie się Prawu Najwyższemu we wszystkich procesach  stanowienia, wykonywania i wymierzania prawa;

2.  wskażemy i wypełnimy luki prawne istniejące na styku Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego

3.  zlikwidujemy szereg niekonstytucyjnych lecz traktowanych jako zasady dogmatów

Celem bezpośrednim OIK – SnSUPW będzie wymuszenie na Sędziach, urzędnikach i Przedstawicielach Władz stosowania w życiu publicznym i prawnym przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, zgodnie z Jej literą, duchem i hierarchią, bez naruszania zasady niezawisłości Wymiaru Sprawiedliwości, bez zmiany Ustawy Zasadniczej oraz ustawy o ustroju sądów metodami dostępnymi w konstytucyjnym państwie prawnym. Wyparcie dotychczas „obowiązującej” PRL-owskiej doktryny prawnej.

Narzędzie?
W tym celu zaproponujemy nową, konstytucyjną, wolnościową i sprawiedliwą wykładnię Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wywodzącą się bezpośrednio z litery Konstytucji – wypromujemy wynikającą z litery Konstytucji „hierarchię wartości
konstytucyjnych” Trzeba będzie obalić szereg dogmatów paraliżujących prawożądność. Obalić utrwaloną orzeczeniami wykładnię Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Powstanie na bazie Wykładnia WZORCÓW postępowania wobec Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz. Celem pośrednim będzie wymuszenie (ustawą?) na Sędziach, Urzędnikach i Przedstawicielach Władz zastosowanie WZORCÓW – naszego narzędzia.

WZORCE – czym są?
To nasze najważniejsze narzędzie wobec Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz w celu wymuszenia sprawiedliwych rozstrzygnięć – jeśli obłożymy ich obowiązkiem przedstawienia odpowiedzi i uzasadnień na podstawowe pytania WZORCÓW wtedy zniknie praktyka „ślepego” wykonywania tylko jednego, wybranego przepisu – ślepego i ograniczonego do
jednego wątku - bez konstytucyjnej rozwagi.

1.  dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … odpowiedni przepis Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … konstytucyjną hierarchię wartości.

3.  dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … odmówiłem mocy prawnej argumentom uczestnika postępowania

4. dlaczego zlekceważyłem, pominąłem, uznałem za … zasady logiki i konieczność ustalenia
prawdy

5. Czy rozstrzygnięcie/postanowienie jest wystarczająco jasno i logicznie opisane

Powyższe to esencja i luka prawna niesprawiedliwych, okrutnych rozstrzygnięć.

KOMPETENCJE OIK – SnSUPW – będziemy walczyć o uzyskanie kompetencji:
1.  obowiązek stosowania WZORCÓW przez Sędziów, Urzędników i Władze - automatyczne wznawianie postępowania po stwierdzeniu uchybienia względem WZORCA

2.  automatyczne wznowienie postępowania przez Sądy i Organy na wniosek OIK – SnSUPW

3.  uwzględnianie opinii OIK – SnSUPW w pracach nad ustawami

4.  uwzględnianie
opini OIK – SnSUPW w sprawach awansów Sędziów

5.  prawo składania przez OIK – SnSUPW skarg konstytucyjnych bezpośrednio

6.  prawo inicjatywy ustawodawczej

NARZĘDZIA GŁÓWNE OIK SnSUPW:

1.  uzyskane kompetencje

2. wypracowane WZORCE

3.  współpraca z Organami i Mediami

4.  głos publiczny

NARZĘDZIA DODATKOWE OIK – SnSUPW:
1.  wypracowanie systemu oceny Sędziów

2.  spotkania robocze z przedstawicielami Wymiaru sprawiedliwości, Organów i Władz w celu przekonania ich do dobrowolnej zmiany doktryn prawnych

3.  wpływanie na awanse w Wymiarze Sprawiedliwości

4.  opracowanie opinii i bazy danych o Sędziach (głównie o tych, którzy odmawiają stosowania przepisów K.)

5.  działalność publiczna i propagandowa na rzecz praworządności – poszanowania Prawa Najwyższego - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotą i obowiązkową zawartością skarg, sprzeciwów i kasacji WZORCÓW będzie domaganie się odpowiedzi na 5 fundamentalnych pytań i podjęcie rozstrzygnięć w oparciu onie:
1.  dlaczego Sędzia/Urzędnik zlekceważył, zapomniał, nie uznał za stosowne zastosować odpowiednich przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2.  dlaczego argumentom uczestnika postępowania Sędzia/Urzędnik odmówił mocy dowodowej?

3.  dlaczego Sędzia/Urzędnik zlekceważył, zignorował hierarchię wartości/przepisów Konstytucji?

4.  dlaczego język rozstrzygnięcia został napisany w sposób niezrozumiały dla zwykłego obywatela?

5.  dlaczego uzasadnienie rozstrzygnięcia grzeszy brakiem logiki lub prawdy?

Powyższe to pięć głównych i niestety pospolitych grzechów Wymiaru Sprawiedliwości

SPOSOBY PRACY OIK –SnSUPW
OIK – SnSUPW będzie:

1.  przyjmował skargi pokrzywdzonych obywateli

2.  badał zasadność tych skarg (na bazie WZORCÓW) pod względem zgodności z Konstytucją

3.  wnosił żądanie wznowienia postępowania po uznaniu zasadności skargi

4.  dokonywał własnych ocen/wykładni/monitoringu w zakresie Konstytucji

5.  wnosił do TK o uznanie przepisów/kodeksów za niekonstytucyjne

6.  brał udział w wybranych procesach

7.  organizował spotkania i debaty

8.  wniesić o reformę Trybunału Konstytucyjnego

9.  wniesić o naukę w szkołach wiedzy o Konstytucji

Równolegle dopracuje wykładnię Konstytucji oraz WZORCE

KTO BĘDZIE SPRAWOWAŁ OIK – SnSUPW

1.  obywatele spełniający min. warunki:
a. nieposzlakowana uczciwość stwierdzona wywiadem na bazie doświadczeń np. Szwajcarii
b. znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
c. znajomość hierarchii wartości konstytucyjnych
c. opanowanie wykładni opartej na literze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
d. opanowanie znajomości WZORCÓW
e. wykształcenie??? nawiązanie do tradycji ławników wspomagających OIK – SnSUPW?

2.  nie może być tam Prawników ani Polityków – ich wpływ na OIK – SnSUPW powinien być maksymalnie ograniczony ale partnerski, traktujemy ich jako przeciwników praworządności kierujących się nadrzędnością stalinowskiej doktryny prawnej nad Konstytucją.

3.  dopuszczalna/wskazana jest współpraca z prawnikami, którzy wcześniej sami odrzucili prymat stalinowskiej doktryny prawnej

W JAKI SPOSÓB POWOŁANE ZOSTANIE KIEROWNICTWO:

Decyzja wspólna GI i Poszerzonej Rady Programowej OIK - SnSUPW/Organizacje Społeczne. Zakaz wpływów politycznych i poszczególnych polityków – to ma być Ruch Społeczny.

ZADANIA DODATKOWE:
opracowanie reformy Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie do szkół wiedzy o „hierarchii wartości konstytucyjnych”, udział w debacie publicznej, kontakty z mediami, naświetlanie i uwypuklanie patologii wymiaru sprawiedliwości w mediach, kontakt z mediami oraz wywieranie wpływu na prace legislacyjne, prace prezydenta jak również rzeczników praw, wywieranie wpływu
na awanse w Wymiarze Sprawiedliwości.

Baza danych o Sędziach – wystawianie opinii

Co z tego wynika? – kontrrewolucja, gruntowne i podstawowe zmiany w praktyce stanowienia, stosowania i wymierzania prawa,
kontrrewolucja w mentalności w doktrynie i orzeczeniach – przywrócenie praworządności i zaufania.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA:
W jego skład będą wchodziły 3 ciała.

1.  główny Instytut podzielony
na działy

2.  rada programowo – merytoryczna

3.  poszerzona rada programowo merytoryczna - ciało poszerzone o przedstawicieli organizacji społecznych i autorytety prawne, polityczne i społeczne