SYSTEMOWE BEZPRAWIE III RP -raport

2016-03-07 00:02:01, komentarzy: 1

Komisja Wenecka

 

W związku z oceną stanu praworządności w naszym kraju chcielibyśmy przedstawić w tej sprawie również nasze stanowisko, stanowisko Ruchu Społecznego ku Praworządności i Sprawiedliwości.

 

Jest to głos osób poszkodowanych przez bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości oraz osób świadomych systemowego bezprawia.

 

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić: ten Głos nie jest dopuszczany do debaty publicznej zarówno przez media, polityków jak i świat prawniczy, w tym naukowy.

 

 

A. Istnieje w Polsce kilkadziesiąt działających organizacji społecznych walczących z bezprawiem w Wymiarze Sprawiedliwości – ich głos jest zbywany a ich przedstawiciele poddawani stygmatyzacji: „to frustraci, którzy nie mogą pogodzić się ze złym wyrokiem”. Przykłady rażącego bezprawia, na które te osoby lub organizacje wskazują, są tuszowane albo zamiatane systemowo pod dywan przez Sędziów, Prokuratorów oraz inne osoby odpowiedzialne.

 

Chcielibyśmy podkreślić: uporczywe pomijanie istotnych doświadczeń, spostrzeżeń oraz analiz całych grup społecznych skutkuje systemowym błędem – z taką sytuacją mamy do czynienia dziś: z systemowym bezprawiem.

 

Systemowe zbywanie problemu argumentem: „argumenty ludzi sfrustrowanych” skutkuje wzrostem bezprawia, wzrostem bezkarności, uniemożliwieniem systemowej naprawy, naoliwieniem mechanizmu systemowego bezprawia. Niezbite dowody to za mało … brak procedur … brak motywacji … brak możliwości … przykładów tysiące.

 

 

B. Cechy systemowego bezprawia przedstawiliśmy w sześciu WZORCACH:

 

 1. przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej nie są stosowane. Faktycznie nie zostały zastosowane (brak procedur jest pretekstem). Praktyka (doktryny i orzecznictwo) nie zmieniła się po wejściu w życie Konstytucji i nadal bardziej podporządkowana jest staremu porządkowi prawnemu niż Konstytucji. Sędziowie ignorują Konstytucję, odmawiają bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji (zgodnie z art. 8 p. 2) otwarcie podważają moc prawną Konstytucji - Konstytucja jest systemowo łamana;

 2. pomijana jest hierarchia wartości i hierarchia przepisów;

 3. pomijana jest zasada uwzględniania argumentów i dobra jednakowo wszystkich uczestników postępowania;

 4. pomijana jest zasada logiki

 5. pomijana jest zasada prawdy

 6. pomijany jest język faktów, logiki i prawdy – używany i dopuszczany jest wyłącznie wynaturzony naszym zdaniem język prawny, który:

  a. wytworzył barierę pomiędzy światem prawnym a obywatelem;

  b. zniekształca rzeczywistości;

  c. jest narzędziem systemowego przymusu zamiast narzędziem sprawiedliwości;

  d. stał się narzędziem w rękach struktur bezprawia

 

Uchybienia wobec WZORCÓW nie uznaje się za podstawę rewizji wyroku.

 

WZORCE charakteryzują systemowe bezprawie, stanowią dowód praktyk podporządkowanych nie Konstytucji lecz doktrynie minionego systemu: automatycznego, ślepego, manipulacyjnego i sterowalnego wykonywania prawa.

 

Stan systemowego bezprawia pogłębia inna praktyka, praktyka protokołowania rozpraw „pod dyktando Sędziego”. Czyli: filtrowania przez Sędziów dowodów i argumentacji niewygodnych dla przyjętej przez Sędziego tezy.

 

Sąd nie jest bezstronny, jest stroną

 

Powyższe „słabości” znane są w świecie przestępczym i wykorzystywane do uczynienia z Wymiaru Sprawiedliwości narzędzia przestępstw.

 

Sąd nie jest wymiarem sprawiedliwości, jest narzędziem do nadużyć w rękach struktur politycznych, gospodarczych i przestępczych.

 

Chcielibyśmy podkreślić:

 1. WZORCE to obowiązki, które powszechnie są zaniedbywane;

 2. Uchybienia wobec WZORCÓW zniekształcają wyroki, akcelerują nieprawidłowości;

 3. Uchybienia wobec WZORCÓW pojawiają się zawsze, we wszystkich rozprawach;

 4. Istnieje przyzwolenie, zarówno społeczne jak i świata prawniczego dla uchybień wobec WZORCÓW;

 5. Uchybienia wobec WZORCÓW nie stanowią podstawy do uchylenia wyroku;

 6. uchybienia wobec WZORCÓW są kryte i osłaniane przez przełożonych oraz innych uczestników Wymiaru Sprawiedliwości;

 

Wniosek:

 1. uporczywe odwracanie wzroku, pomijanie głosu społecznego, niedopuszczanie dowodów na systemowe bezprawie, getto środowiska prawniczego - to istotna cecha systemowego bezprawia;

 2. ślepe, pozbawione Konstytucji, hierarchii, moralności, prawdy i logiki wykonywanie prawa - uchybienia wobec WZORCÓW - to rutyna przeniesiona z poprzedniego systemu politycznego;

 

Dowody na potwierdzenie słuszności powyższych tez prześlemy Komisji Weneckiej po wykazaniu zainteresowania …

 

C.

 • struktury polityczne wykorzystują Wymiar Sprawiedliwości do nadużyć;

 • struktury przestępcze wykorzystują Wymiar Sprawiedliwości do nadużyć;

 • struktury gospodarcze wykorzystują Wymiar Sprawiedliwości do nadużyć;

 

Co z obywatelem? W jakim stopniu Wymiar Sprawiedliwości działa na rzecz powyższych struktur a w jakim na rzecz sprawiedliwości - ducha (hierarchii) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?

 

Czy Wymiar Sprawiedliwości obroni się? Czy prawnicy, współtwórcy systemowego bezprawia są zainteresowani jego obroną oraz uzdrowieniem?

 

Czy obywatele zechcą bronić Takiego Wymiaru Sprawiedliwości?

Organy odpowiedzialne za stan praworządności: Prezydent, Sądy, Prokuratura, Rzecznicy praw … ? - odwracają wzrok!

 

Czy Komisja Wenecka Wenecka zechce przyjąć do wiadomości wiedzę i analizę przedstawioną przez Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości, pogłębić ją i wyciągnąć wnioski we współpracy?

 

Powyższe związane jest z inną istotną informacją: z ankiet wynika, że 96% Polaków nie przeczytało Konstytucji i nie poświęciło prawu konstytucyjnemu żadnej refleksji i nie jest zainteresowanych. Skutkuje to, bardzo niską kulturą prawną: brakiem wiedzy i świadomości o przysługujących wolnościach, prawach i obowiązkach - czym jest praworządność. Powyższe dotyczy choć w mniejszym stopnie także prawników, w tym sędziów. Uniwersytecka nauka prawa nie wypracowała dotąd nowej, zgodnej z duchem nowej Konstytucji, perspektywy. Nadal naucza się prawa konstytucyjnego po staremu że np. że przepisów Konstytucji nie stosuje się ...

 

Organy odpowiedzialne odwracają wzrok, prawdopodobnie Komisja Wenecka także odwróci, a społeczeństwo nie jest świadome.

 

Dowody przekażemy Komisji Weneckiej po wykazaniu zainteresowania …

 

 

D. Jednak, aby nie sprawić wrażenia gołosłowności chciałbym przedstawić tylko jeden przykład, typowy przykład praktyki tkwiącej u źródła systemowego bezprawia. Przykład ten porusza jeszcze inny, niesłusznie nieuwzględniany w bieżącym sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego problem: w nominacjach nie uwzględnia się profesjonalnej, moralnej, konstytucyjnej, przeszłości zawodowej Sędziów. Nie wymaga się od nich nieskazitelnej przeszłości – to nominacje wg klucza przydatności partyjnej a nie służby dla Konstytucji.

 

Na przykładzie praktyki przełożonego NSA, byłego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera, obecnie nominowanego przez ustępującą formację polityczną na funkcję Sędziego Trybunału Konstytucyjnego chciałbym ukazać metodę krycia, osłaniania i gwarantowania bezkarności dla niemoralnych i niekonstytucyjnych nadużyć Sędziów - w tym przypadku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślam, to są praktyki powszechne, nie uważa się ich za niedopuszczalne ani karalne – jednak są bardzo groźne ponieważ tkwią u źródła systemowego bezprawia i są mechanizmem podtrzymującym systemowe bezprawie oraz zapewniającym bezkarność systemowego bezprawia.

 

Oto Sędziowie podczas rozpraw otwarcie podważali moc prawną Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. Akt II SA/Lu 479/09 str. 4, sygn. Akt II OSK 1986/10 oraz inne związane), wyśmiewali się z Konstytucji słownie (twierdząc np. że Konstytucja to tylko beletrystyka, że nie da się stosować przepisów Konstytucji itd.), okazywali dla Niej lekceważenie przy pomocy min i gestów (przewracanie oczami oraz gestów wyrywania włosów z głowy).

 

Zgłoszono protest. Sędziowie zaprzeczyli a zgłaszającego, nie podając uzasadnienia, oskarżyli o frustrację.

 

Sędzia NSA Roman Hauser zamknął możliwość przedstawienia dowodów i analizy, nie skorzystał z możliwości pełnego wyjaśnienia (świadkowie, dowód pisany), zamknął sprawę (Sygn. Akt II 182/13) oraz narosłe wątpliwości wyrokując, skrót: „akt podważania mocy prawnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Sędziego nie może być powodem wyłączenia tego Sędziego od rozstrzygania spraw natury konstytucyjnej” oraz: „Autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością … jego słów”

 

Zauważmy ponadto:

 1. Prezes NSA zatuszował naganne postępowanie sędziów, w tym akt łamania Konstytucji;

 2. Prezes NSA wykazał przyzwolenie dla nagannych działań, w tym aktu łamania Konstytucji;

 3. Prezes NSA nie zareagował na gołosłowne oskarżenie zgłaszającego;

 4. Prezes NSA uniemożliwił eliminację bezprawia u podstaw, w tym eliminację aktów łamania Konstytucji przez co ma swój udział w eskalacji systemowego bezprawia;

 5. Prezes NSA „instytucjonalny autorytet” stawia ponad prawdą i logiką;

 6. Prezes NSA buduje „instytucjonalny autorytet” na bazie nieprawdy, braku logiki oraz uchybień wobec innych WZORCÓW;

 7. Prezes NSA buduje „instytucjonalny autorytet Sądu” na bazie instytucjonalnego przymusu;

 8. Prezes NSA łamie Konstytucję;

 

Szczegóły oraz dowody przekażemy Komisji Weneckiej po wykazaniu zainteresowania …

 

Kto ma bronić człowieka jeśli nie Sąd? Kto ma bronić i budować praworządność jeśli nie Sąd.

 

Podobne praktyki to rutyna w polskich Sądach. Na te praktyki jest przyzwolenie. Wyglądają niegroźnie ale są groźne. Wyglądają niegroźnie ponieważ są powszechne. Kompromitują Wymiar Sprawiedliwości oraz wszystkich Polaków.

 • są źródłem i głównym katalizatorem patologii;

 • są źródłem bezkarności dla patologii;

 • tworzą mechanizm akceleracji bezprawia.

 

Uważamy, że nawet jeden taki przypadek nie powinien mieć miejsca. „Naczelny Sędzia” kryjący naganne postępowania innych sędziów, w tym akty sprzeniewierzania się Konstytucji, tkwi i współtworzy centralny i wyjątkowo groźny mechanizm systemowego bezprawia ...

 

Jeśli myślimy o uzdrowieniu Wymiaru Sprawiedliwości to powinniśmy rozpocząć od likwidacji podobnych praktyk.

 

Taki Sędzia nie powinien w ogóle orzekać – tym bardziej zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym - powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności!

 

 

E. Zmiany w dziedzinie prawa są potrzebne i nieuniknione - zbyt już dużo krzywd i bezprawia. Czy zmiany pójdą w dobrą czy złą stronę?

 

Formacja polityczna podejmująca wyzwanie prawdopodobnie nie naprawi zła, nie rozumie istoty systemowego bezprawia, odwraca wzrok - zmierza w kierunku poddania Wymiaru Sprawiedliwości kontroli politycznej oraz w kierunku zmiany bardzo dobrej Konstytucji.

 • Gdy już uzyska kontrolę straci zainteresowanie naprawą;

 • zmiana Konstytucji spowoduje pogorszenie (bardzo dobrą Konstytucję zmienić można tylko na gorszą). Niestety trudno uzyskać powszechną jednolitość oceny Konstytucji ponieważ;

  a. nie jest znana;

  b. jest systemowo łamana;

  c. w części wolności i praw człowieka nigdy nie została zastosowana;

 

Formacja polityczna sprawująca dotąd wieloletnie rządy i odpowiedzialna za obecny (b. zły) stan praworządności stanęła bezrefleksyjnie w obronie dotychczasowego stanu i pogłębia problem. Jedynym skutkiem będzie eskalacja wojny polsko-polskiej:

 • nie miała i nie ma zrozumienia oraz intencji naprawy praworządności - nigdy nie podejmowała problemu;

 • zainteresowana jest bardziej obroną stanu posiadania „koryt”;

 • dalsze rozwichrzanie praworządności jest na rękę wpływowym grupom, które reprezentuje ta formacja;.

 

Wszyscy uczestnicy sporu, w tym prawnicy, wykazują się brakiem świadomości istoty systemowego bezprawia, nieznajomością Konstytucji i WZORCÓW, nieprzygotowaniem.

 

 

F. Jaką strategię naprawy Wymiaru Sprawiedliwości (TK jest elementem całości) powinna przyjąć Polska?

 

Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości proponuje naprawę za pomocą ustawy o WZORCACH w ramach której:

 1. uchybienie wobec WZORCA stanie się obligatoryjną podstawą zawieszenia orzeczenia oraz wznowienia postępowania;

 2. powołany zostanie Obywatelski Instytut Konstytucyjny do monitorowania uchybień wobec WZORCÓW oraz Obywatelski Trybunał Konstytucyjny do rozstrzygania (tylko trudnych i zawiłych) sporów pomiędzy Sądami i Trybunałami a Instytutem. Spory rozstrzygane będą na bazie bezpośredniego (patrz art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) zastosowania przepisów Konstytucji a także zasad moralnych i etycznych …

 

Należy zauważyć:

 • WZORCE mają walor inności, nowości, techniczności i skuteczności;

 • to tylko mechanizm kontroli nie krępujący swobody orzekania;

 • to przeniesienie na grunt prawny metod znanych w naukach inżynierii stosowanej;

 • to naprawa praworządności metodami innymi niż metody prawne - te zawodziły i będą zawodzić;

 • to recepta z perspektywy poza prawnej, bez udziału prawników i polityków;

 • to metoda naprawiająca praworządność lecz nie naruszająca porządku prawnego;

 • nie wymaga zmiany Konstytucji ani zmiany ustawy o ustroju sądów;

 • to metoda ograniczona do wykazywania uchybień wobec WZORCÓW;

 • jej rolą nie jest ocenianie, osądzanie ani wyrokowanie;

 • to metoda znosząca zasadę wyrokowania we własnej sprawie;

 • znosi monopol prawników;

 • dopuszcza czynnik społeczny;

 

WZORCE to synergiczne partnerstwo z Wymiarem Sprawiedliwości - uzupełnianie i wspomaganie.

Zebraliśmy i nadal zbieramy dowody systemowego bezprawia. Chcielibyśmy, aby stały się przedmiotem analiz dotyczących rozwagi nad praworządnością.

 

To metoda, która może wykazać swą skuteczność także globalnie np. w walce z wyzyskiem społecznym lub ideologiami totalitarnymi.

 

Założenia do projektu ustawy przesłaliśmy 7 września 2015 r. strażnikowi Konstytucji, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej – do dziś brak odpowiedzi I jakiejkolwiek reakcji. Kopię przesłaliśmy mediom i potencjalnie zainteresowanym organom - również brak reakcji.

 

Szczegóły projektu ustawy przekażemy Komisji po wykazaniu zainteresowania …

 

 

G. Powyższe stanowisko napisaliśmy zgodnie z naszą najlepszą wolą, wiedzą i umiejętnościami, z konieczności na poziomie ogólnym. Zapewniam, że dysponujemy dowodami i je przedstawimy w najdogodniejszej formie.

 

Nie jesteśmy prawnikami ani profesjonalistami. Nie posługujemy się językiem prawnym. Poziomem nie dorównujemy sowicie opłacanym przedstawicielom świata prawnego, politycznego oraz medialnego. Jesteśmy słabsi, dużo słabsi.

 

Dysproporcja sił i możliwości jest rażąca. Rażąca jest również skala bezprawia oraz postawa odwracania wzroku. Bez zainteresowania i pomocy ten głos nie przebije się. Jeśli nie, będzie się to kosztem dalszego pogłębiania systemowego bezprawia. Pogłębiania pogardy dla Godności oraz dla Prawa Najwyższego.

 

Zauważmy, ignorowanie głosu wskazującego na przyczyny i cechy systemowego bezprawia oraz możliwości naprawy jest rażącym przykładem łamania istoty praworządności.

 

Prawdopodobnie nasz list nie zostanie przeczytany ani uwzględniony przez szanownych członków Komisji Weneckiej z powodów proceduralnych lub innych. Będzie to również przykład łamania ducha praworządności – realizowania procedur prawa niższego szczebla bez uwzględniania prawa szczebla wyższego. Przykład ignorowania Prawa Najwyższego i wartości wyższych - odwrócenia hierarchii wartości. Wyparcia moralności, etyki oraz wyższych wartości z kultury prawnej.

 1. potwierdzenie tezy zawartej we WZORCU 6 dotyczącej istnienia bariery nie do przebycia pomiędzy światem prawnym a obywatelem … ;

 2. potwierdzenie pozostałych tez WZORCÓW;

 3. faktyczne złamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

 

Taką realizacją prawa charakteryzują się systemy podporządkowane ideologiom totalitarnym. My nazywamy to podporządkowaniem stalinowskiej doktrynie prawnej.

 

 

Pozostaję w szacunku oraz nadziei na nie ziszczenie się naszej gorzkiej przepowiedni.

 

Waldemar Deska

 

Przewodniczący Ruchu Społecznego ku Praworządności i Sprawiedliwości

 

 

Do wiadomości: opinia społeczna.

Ps.

 • poszkodowani, posiadając niezbite dowody, biją latami głową w mur napotykając barierę języka prawnego – bezczynności, lekceważenia i pogardy;

 • prawidłowa ocena nie jest możliwa bez przebrnięcia przez szereg zjawisk i faktów; znajdujących się poza barierą języka prawnego;

 • język prawny to bariera składająca się z kanonów, dogmatów, domniemań, procedur, przepisów niskiego szczebla, uzasadnień ...

 • nie reprezentujemy interesów koterii zawodowych ani politycznych;

 • nie osądzamy wyroków – odnosimy się wyłącznie do tych działań, które dotyczą systemowego bezprawia,

 • wskazujemy na te praktyki, które leżą u źródła procesów patologicznych i są źródłem akceleracji bezprawia;

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Boguslaw 5:40, 7 marca 2016

  Każdy „ kto łamie prawo jest przestępcą !
  Musimy zacząć przywracać standardy demokratyczne, które za rządów PO były w różnym stopniu w zaniku, co dostrzegła większość społeczeństwa polskiego.
  Rozległa korupcja wymiaru sprawiedliwości .
  W której do więzienia wysyłali ludzi walczących z korupcją .
  W której sędziowie byli do dyspozycji „władzy „
  Kupowanie poparcia mediów za pieniądze podatników.
  Awans sedziego Daniela Strzeleckiego.
  http://www.krs.pl/bip/files/2014-12-0912-dzialalnosc/479z2014%20so%20w%20jeleniej%20gorze%20mp.%20z%202014r.%20poz.256.pdf

  Sądy i prokurature opanowała mafia . "Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości", "Bezmiar bezprawia". "Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości".
  „Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/

  Odpowiedz